fbpx

އިތުބާރާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް!

”ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް“ އަކީ ޢުމްރާގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

މާރިޗް މަހު ޢުމްރާގެ މައުޟޫމާތު
www.qibla.mv/Mar2020

ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ދަތުރުތައް!

ތަޖުރިބާ ހުރި ޒުުވާން ޓީމެއް!

މުހިންމު ލިޔުންތައް

ދަތުރު ތަކުގެ ޝެޑިއުލްތައް

Call Now Buttonގުޅުއްވާ