fbpx
އާންމު މައުމޫމާތު

ކުޑަކުއްޖެއްކަމަށް ބަލަނީ 15 އަހަރު. 15 އަހަރުން ދަށު ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 15000 ރުފިޔާ. ސްކޫލްކުއްޖެއް ނަމަ 20000 ރުފިޔާ. ތުއްތު ކުދިންނަށް 300 ޑޮލަރު.

ޢުމްރާގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ޝެއަރޑް ރޫމް. ކޮންމެ ރޫމެއްގައި ތިބޭނީ 4 ނުވަތަ 6 މީހުން. ރޫމްތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި އާއިލާތަކަށާއި އެއްކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ގްރޫޕްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ. ވަކިން ރޫމް ނަގަން ބޭނުން ނަމަ އެފުރުސަތުވެސް އޮންނާނެ. ދެމަފިރިންނަށް ވަކިން ރޫމް ނަގާނަމަ ރޫމަކަށް 300 ޑޮލަރުގެ ޗާޖެއް ކުރެވޭނެ.

މިކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެގޮތުން ވީހާވެސް ހަރަމާއި ކައިރިން ހޯޓާ ނެގުމަކީ މިކުންފުނިން އެންމެ އިސްކަން ދޭނެ ކަން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަން. ކުރިއަށް އޮތް އުމްރާ ދަތުރުގައިވެސް ހަރަމާއި 5 މިނިޓާއި 7 މިނިޓްގެ ކައިރި ހޯޓަލެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި. މިދެންނެވީ މެދުއުމުރުގެ ބޭފުޅަކު ހަރު ހިނގުމެއްގައި ދާނަމަ 6 މިނިޓެން ހަރަމަށް ފޯރާހާ ކައިރި.

ގްރޫޕްތަކަށް އުމްރާގެ ހާއްސަ އަގުތަކެއް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އެގޮތުން 4 މީހުންގެ ގްރޫޕްތަކަށް 500 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް. 10 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ ނަމަ 1000 ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓެއް.

ޖުމްލަ 2 ޢުމްރާ ވެވޭނެ. އެއީ މާލެ އިން މައްކާއަށް ދާއިރުވާ ޢުމްރާ އާއި މަދީނާއިން މައްކާއަށް ދާ ޢުމްރާ. މީގެ އިތުރުން އިތުރު ޢުމްރާ ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތާއިފު ދަތުރު ކުރާނަމަ ޢުމްރާއެއް ވުމުގައި ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން މިދަތުރުތަކުގައި ޖުމްލަ 3 ޢުމްރާ ކުރެވިދާނެ.

މައްކާ އަދި މަދީނާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރު ހަމަޖެހިގެންދާނެ. އެގޮތުން މައްކާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރުގައި ހިރާ ފަރުބަދަ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.

ތާއިފު ދަތުރު ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި. ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދުން ޗާޖު ކުރެވޭނެ.

ޖިއްދާ ދަތުރު ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ.

މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ ރާއްޖެއިންދާ ކައްކާއިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި. ފެންވަރު ރަނގަޅު ދިވެހި ކެއުން ތިބޭ ހޮޓަލުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ.

ހުރިހާ ޢުމްރާ ދަތުރެއްގައިވެސް ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި ޑޮކްޓަރަކު ބައިވެރިވާނެ. ހޮޓަލުގައި ބަލިމީހުން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބޭސް ނެގުމުގައި މިކުންފުނިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ.

– 

Call Now Buttonގުޅުއްވާ