ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
ގްރޫޕް 1
ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 200 މީހުން
މާލެއިން ފުރުން: ރަމަޟާން މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު
މާލެ އައުން: -
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހަރަމް ފުޅާ ކައިރިން ހޮޓާ
އިހްރާމް
ދެކޮޅު ޓިކެޓް
ވިސާ ފީ
ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާގުޅޭ ކެއުން
މައްކާއި މަދީނާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ދަރުސް ދިނުން
ސިއްހީ އެހީތެރިކަން
އިތުރު ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިތުރު ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު

ތަޖުރިބާ ހުރި ޒުުވާން ޓީމެއް!

ޑިސްކައުންޓް
4 ޢުމްރާވެރިންނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
Call Now Buttonގުޅުއްވާ