fbpx
ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 150 މީހުން
މާލެއިން ފުރުން: 5 މާރިޗް 2020
މާލެ އައުން: 21 މާރިޗް 2020
އެއާރލައިން: ސައުދީ އެއަރ ލައިން
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހަރަމް ފުޅާ ކައިރިން ހޮޓާ
އިހްރާމް
ދެކޮޅު ޓިކެޓް
ވިސާ ފީ
ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާގުޅޭ ކެއުން
މައްކާއި މަދީނާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ދަރުސް ދިނުން
ސިއްހީ އެހީތެރިކަން
އިތުރު ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ، އިތުރު ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު

ތަޖުރިބާ ހުރި ޒުުވާން ޓީމެއް!

ޑިސްކައުންޓް
4 ޢުމްރާވެރިންނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
Call Now Buttonގުޅުއްވާ