fbpx
ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
މާރިޗް ޢުމްރާ 2020
 • ތަން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްލާމިކް ބްރާންޗް (މަސްވެރިންގެ ޕާރކް ކައިރި)
 • ގަޑި: ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:00 އިން 01:00 އަށް
 • ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކަށް ވިއްކާނީ ގިނަވެގެން 500 ޑޮލަރެވެ. އެއް ނަންބަރަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 5 ޢުމްރާވެރިންގެ ޑޮލަރެވެ. ވަޑައިގަންނަވާއިރު 5 ބޭފުޅުންގެ އައިޑީކާޑު ގެންދަވަންވާނެއެވެ. އަދި އައިޑީކާރޑް ހިފައިގެންދާ ފަރާތަކީ ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 • ދުވަސް: 02 މާރިޗް 2020
 • ގަޑި: 7:45 ރޭގަނޑު
 • ތަން: ތަން ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: މަސްވެރިންގެ ޕާކް
 • ހަވާލު ކުރަންވީ ތާރީޚް: 04 މާރިޗް 2020
 • ފޮށި ހަވާލުކުރަންވީ ގަޑި: މެންދުރު 12:00 – 14:00
 • ފުރާ ދުވަސް: 05 މާރިޗް 2020
 • އެއަރޕޯޓަށް އައުން: 12:20 މެންދުރު
 • މާލެއިން ފުރާ ގަޑި: 03:20 ހަވީރު
 • ރޫޓް: މާލެ > ޖިއްދާ (ލަންކާގައި ސްޓޮޕް އޯވާރ. ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރު ބޯޓުގައި ނަގާނެ)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788
 • ތާރީހް: 08 މާރިޗް 2020
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން ޠާއިފުއަށް ފުރާ ދުވަސް: 09 މާރިޗް 2020
 • ފުރާ ގަޑި: 9:30 ހެނދުރު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 12 މާރިޗް 2020
 • ފުރާ ގަޑި: 10:00 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ބައެއް ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށާއި އަސާރީ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 15 މާރިޗް 2020
 • ފުރާ ގަޑި: 9:00 ހެނދުނު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: 15 މާރިޗް 2020، ގަޑި: ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ފަހު
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު: 16 މާރިޗް 2020
 • ގަޑި: މެންދުރު ފަހު 1:30
 • އަސުރު ނަމާދަށް ޤުބާ މިސްކިތަށް
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން، ދެ ޤިބްލަ މިސްކިތް، ކަދުރު ދަނޑަށް، އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.
 • މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 17 މާރިޗް 2020
 • ފުރާ ގަޑި: 9:00 ހެނދުނު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8  ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • ފުރާ ދުވަސް: 21 މާރިޗް 2020
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 00:25 ދަންވަރު (20 މާރިޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:25)
 • ރޫޓް: ޖިއްދާ > މާލެ (ލަންކާގައި ސްޓޮޕް އޯވާރ. ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރު ބޯޓު މަޑުކުރާނެ)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788
 • ރާއްޖެއަށް: 11:10 ހެނދުނު
ފުރަން
ދުވަސް
ފުރުމާއި އައުން:
 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 5 މާރިޗް 2020
 • ފުރާ ގަޑި: 3:20 ހަވީރު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ > ޖިއްދާ (ލަންކާގައި ސްޓޮޕް އޯވާރ އެއް)
 • ޖިއްދާއިން މާލެ ފުރުން: 21 މާރިޗް 2020
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 00:25 ދަންވަރު
ނޯޓް: ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެންވޭ.
އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!
ނޯޓް:
 • ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވޭ.
 • މިޝެޑިއުލްގެ އިތުރުން މައްކާގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައިވެސް ޝެޑިއުލް ވަކިވަކިން ހަރު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން.
 • ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ރޯދައަށް ހުންވާ ބޭފުޅުން އަންގައިދެއްވުން އެދެން.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ މޭޒަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ހޮޓާ
Hotel Name: Qasr Ajyad Alsad Hotel
Mecca, Saudi Arabia
މަދީނާ ހޮޓާ
Madina, Saudi Arabia
Call Now Buttonގުޅުއްވާ