fbpx
ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
ގްރޫޕް 1
ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 100 މީހުން
މާލެއިން ފުރުން: 15 ޑިސެމްބަރު 2019
މާލެ އައުން: 04 ޖެނުއަރީ 2020
ގްރޫޕް 2
ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 100 މީހުން
މާލެއިން ފުރުން: 19 ޑިސެމްބަރު 2019
މާލެ އައުން: 08 ޖެނުއަރީ 2020
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ހަރަމް ފުޅާ ކައިރިން ހޮޓާ
އިހްރާމް
ދެކޮޅު ޓިކެޓް
ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާގުޅޭ ކެއުން
ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު
މައްކާއި މަދީނާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ވިސާގެ ޚިދުމަތް
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ދަރުސް ދިނުން
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.​

ތަޖުރިބާ ހުރި ޒުުވާން ޓީމެއް!

ޑިސްކައުންޓް
4 ޢުމްރާވެރިންނަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެއެވެ. އަދި 12 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެއެވެ.
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
Call Now Buttonގުޅުއްވާ