fbpx
ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު
ގްރޫޕް 1
 • ތަން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްލާމިކް ބްރާންޗް (މަސްވެރިންގެ ޕާރކް ކައިރި)
 • ގަޑި: ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:00 އިން 01:00 އަށް
 • ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކަށް ވިއްކާނީ ގިނަވެގެން 500 ޑޮލަރެވެ. އެއް ނަންބަރަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 5 ޢުމްރާވެރިންގެ ޑޮލަރެވެ. ވަޑައިގަންނަވާއިރު 5 ބޭފުޅުންގެ އައިޑީކާޑު ގެންދަވަންވާނެއެވެ. އަދި އައިޑީކާރޑް ހިފައިގެންދާ ފަރާތަކީ ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 • ދުވަސް: 12 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ގަޑި: 7:45 ރޭގަނޑު
 • ތަން: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: މަސްވެރިންގެ ޕާކް
 • ހަވާލު ކުރަންވީ ތާރީޚް: 14 ޑިސެމްބަރު 2019
 • ފޮށި ހަވާލުކުރަންވީ ގަޑި: މެންދުރު 12:00 – 14:00
 • ފުރާ ދުވަސް: 15 ޑިސެމްބަރ 2019
 • އެއަރޕޯޓަށް އައުން: 12:20 މެންދުރު
 • މާލެއިން ފުރާ ގަޑި: 03:20 ހަވީރު
 • ރޫޓް: މާލެ > ޖިއްދާ
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788
 • ތާރީހް: 18 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 24 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: 9:00 ހެނދުނު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8  ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: 24 ޑިސެމްބަރ 2019، ގަޑި: ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ފަހު
 • ޒިޔާރަތް ދަތުރު: 25 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ގަޑި: މެންދުރު ފަހު
 • އަސުރު ނަމާދަށް ޤުބާ މިސްކިތަށް
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން، ދެ ޤިބްލަ މިސްކިތް، ކަދުރު ދަނޑަށް، އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 26 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: 1:30 މެންދުރު
 • މައްކާއިން ޠާއިފުއަށް ފުރާ ދުވަސް: 29 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: 9:30 ހެނދުރު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 22 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އަންގާނެ)
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ބައެއް ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށާއި އަސާރީ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
 • ފުރާ ދުވަސް: 04 ޖެނުއަރީ 2020
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 00:25 ދަންވަރު (3 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:25)
 • ރޫޓް: ޖިއްދާ > މާލެ
 • ރާއްޖެއަށް: 11:10 ހެނދުނު
ފުރަން (ގްރޫޕް 1)
ދުވަސް
ފުރުމާއި އައުން:
 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 15 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: 3:20 ހަވީރު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ > ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާއިން މާލެ ފުރުން: 04 ޖެނުއަރީ 2020
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 00:25 ދަންވަރު
ނޯޓް: ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެންވޭ.
ގްރޫޕް 2
 • ތަން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްލާމިކް ބްރާންޗް (މަސްވެރިންގެ ޕާރކް ކައިރި)
 • ގަޑި: ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:00 އިން 01:00 އަށް
 • ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކަށް ވިއްކާނީ ގިނަވެގެން 500 ޑޮލަރެވެ. އެއް ނަންބަރަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 5 ޢުމްރާވެރިންގެ ޑޮލަރެވެ. ވަޑައިގަންނަވާއިރު 5 ބޭފުޅުންގެ އައިޑީކާޑު ގެންދަވަންވާނެއެވެ. އަދި އައިޑީކާރޑް ހިފައިގެންދާ ފަރާތަކީ ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
 • ދުވަސް: 16 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ގަޑި: 7:45 ރޭގަނޑު
 • ތަން: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ހަބީބް ބޭންކް ކުރިމަތި
 • ހަވާލު ކުރަންވީ ތާރީޚް: 18 ޑިސެމްބަރު 2019
 • ފޮށި ހަވާލުކުރަންވީ ގަޑި: މެންދުރު 12:00 – 14:00
 • ފުރާ ދުވަސް: 19 ޑިސެމްބަރ 2019
 • އެއަރޕޯޓަށް އައުން: 12:20 މެންދުރު
 • މާލެއިން ފުރާ ގަޑި: 03:20 ހަވީރު
 • ރޫޓް: މާލެ > ޖިއްދާ
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788
 • ތާރީހް: 31 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 24 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: 9:00 ހެނދުނު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8  ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: 24 ޑިސެމްބަރ 2019، ގަޑި: ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ފަހު
 • ޒިޔާރަތް ދަތުރު: 25 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ގަޑި: މެންދުރު ފަހު
 • އަސުރު ނަމާދަށް ޤުބާ މިސްކިތަށް
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން، ދެ ޤިބްލަ މިސްކިތް، ކަދުރު ދަނޑަށް، އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 26 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: 1:30 މެންދުރު
 • މައްކާއިން ޠާއިފުއަށް ފުރާ ދުވަސް: 29 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: 9:30 ހެނދުރު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 30 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އަންގާނެ)
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ބައެއް ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށާއި އަސާރީ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
 • ފުރާ ދުވަސް: 08 ޖެނުއަރީ 2020
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 00:25 ދަންވަރު (7 ޖެނުއަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 12:25)
 • ރޫޓް: ޖިއްދާ > މާލެ
 • ރާއްޖެއަށް: 11:10 ހެނދުނު
ފުރަން (ގްރޫޕް 2)
ދުވަސް
ފުރުމާއި އައުން:
 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 19 ޑިސެމްބަރ 2019
 • ފުރާ ގަޑި: 3:20 ހަވީރު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ > ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާއިން މާލެ ފުރުން: 08 ޖެނުއަރީ 2020 (7 ޖެނުއަރީގެ ރޭ)
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 00:25 ދަންވަރު
ނޯޓް: ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުން އެކަށީގެންވޭ.
އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!
ނޯޓް:
 • ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވޭ.
 • ދަތުރުގެ ތެރޭގައި ރޯދައަށް ހުންވާ ބޭފުޅުން އަންގައިދެއްވުން އެދެން.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ މޭޒަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
Call Now Buttonގުޅުއްވާ