fbpx

ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ

”ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް“ އަކީ ޢުމްރާގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.
މިކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޒުވާން ޓީމަކާއި އެކު ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގައި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އިތުބާރާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އެޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢުމްރާވެރިންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

އިތުބާރާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް!

މިކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޒުވާން ޓީމަކާއި އެކު ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގައި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އިތުބާރާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އެޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢުމްރާވެރިންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

ޑިރެކްޓަރުން

މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް

Call Now Buttonގުޅުއްވާ