fbpx

ނިވާ - ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ތަކާފުލް

ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ އަކީ އަމާނަ ތަކާފުލްގެ ތަކާފުލް އެޖެންޓެކެވެ. "ނިވާ" ޙައްޖު ޢުމްރާ ތަކާފުލްގެ ދަށުން ތަކާފުލް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ޤިބްލަގެ ޢުމްރާވެރިންނަށް މިވަނީ ފަސޭހަވެފައެވެ. ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ މާތް އަޅުކަމައިގެން ތިބާ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެކު މަސްޢޫލުވުމަށް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި، މިމާތް ދަތުރުގައި ދިމާވެދާނެ އުންމީދު ނުކުރާފަދަ ތަކުލީފަކުން ކުރިމަތިވާ މާލީ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިތަކާފުލް ކަވާ އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

 • އަމާނަ ތަކާފުލް އާއި ދެމެދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ބަދަލުކުރެވޭ ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން ކަންތައް ޤިބްލައިން ކޮށްދޭނެއެވެ. ހަމަ އެކަނި ޤިބްލައިން ދީފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރާލުމަށްފަހު ޕޭމަންޓް ސްލިޕް ފޯމްގައި އެޓޭޗް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
 • ތަކާފުލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނިމުމުން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑޮކިއުމަންޓް ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ކޮންޓްރިބިއުޝަން

އިތުރު މައުލޫމާތު ޙޯދުމަށް

ޤިބްލަގެ ވަޓްސްއަޕްއަށް

ތަކާފުލްއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށް

 • ބޭސް ފަރުވާގެ ޚަރަދުތައް MVR 500,000 (EXCESS MVR 1,500)
 • އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިބާ ނިޔާވުން ނުވަތަ ދާއިމީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވުން MVR 300,000
 • ދަތުރު ކެންސަލްވުން ނުވަތަ ކާރޓެއިލްމަންޓް MVR 20,000 EXCESS MVR 750
 • ޕާސްޕޯޓް ގެއްލުން MVR 3,000
 • ފްލައިޓަށް އެރުވި ދަބަސްތައް ގެއްލުން MVR 10,000 (EXCESS MVR 1,500,SINGLE ITEM LIMIT MVR 1,500)
 • ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ފްލައިޓް ހައިޖެކްކުރުން MVR 15,000 MAXIMUM (MVR 750 PER DAY) EXCESS 24 HRS
 • ޕާރސަނަލް ލައިބިލިޓީ MVR 150,000 (EXCESS MVR 3,000)

ފައިސާ ދެއްކުމަށް

ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް

ޤިބްލަ ޢުމްރާގެ ބެންކް އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރުމަށްފަހު ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމްގައި އެޓޭޗް ކުރައްވާ.

Account Number

MVR – 7770000055657
USD – 7770000055658

Amana Takaful
Approved Umrah
Takaful Agent

ނޯޓް:

 • ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ އިހްރާމް
 • އަންހެން ބޭނުންނަށްކަޅު ފޮތި
 • ފައިވާންލާ ކޮތަޅު
 • ދުޢާ ކާޑް
 • އައައައ
 •  
Call Now Buttonގުޅުއްވާ