fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރުވަނީ ނިމިފަ

ފުރުމާއި އައުން:

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 06 މާރޗް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 11:45 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
 • ރިޔާދަށް ޖައްސާ ގަޑި: 3:15 ދަންވަރު
 • ރިޔާދުން މަދީނާއަށް ފުރާ ގަޑި: 6:40 ހެނދުނު
 • މަދީނާއަށް ޖައްސާ ގަޑި: 8:15 ހެނދުނު
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 16 މާރޗް 2022
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 23:00 ރޭގަނޑު
 • މާލެ ޖައްސާ ގަޑި: 10:50 ހެނދުނު (17 މާރޗް 2022)
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ ޖެހުމާއި އުމްރާ ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ޢުމްރާ ވިސާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާ އެވެ.
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
 • ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ.
2 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޑޮލަރު ގަތުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ކުރީބައިގައި ބުކިންގ ހަދައިގެންނެވެ.
 • ޑޮލަރުން ނެގުން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްގެ ފުރާ ގޭޓްކައިރި ހުންނަ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންޓަރުންނެވެ.
 • ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކަށް ވިއްކާނީ ގިނަވެގެން 500 ޑޮލަރެވެ. އެއްބޭފުޅަކަށް  ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 5 ބޭފުޅުންގެ ޑޮލަރެވެ. ބުކިންގ ހެއްދުމުން ލިބޭ ސްލިޕްކޮޅު ގެންދަވަންވާނެއެވެ.
 • ޑޮލަރު ގަތުމަށް ބުކިންގ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޓިކެޓްގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 06 މާރޗް 2022 – 23:45
3 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ދުވަސް: 04 މާރޗް 2022
 • ތަން: ތަން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • ގަޑި: 9:00
4 ) ޕީސީއާރު ހެދުން
 • މާލެއިން ފުރާއިރު 48 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ޓެސްޓް ނަތީޖާއެއް ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއެއްގެ އޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކުވެސް ޕީސީއާރު ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.
 • ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ ތާރީޚް: 05 މާރޗް 2022
 • ގަޑި: 4:00 ހަވީރު ގެ ފަހުން
5 ) މާލެއިން ފުރުން
 • ފުރާ ދުވަސް: 06 މާރޗް 2022
 • އެއަރޕޯޓަށް އައުން: 8:30 ރޭގަނޑު
 • މާލެއިން ފުރާ ގަޑި: 11:45 ރޭގަނޑު
 • ރިޔާދަށް ޖައްސާ ގަޑި: 3:15 ދަންވަރު (ސައުދީ ގަޑިން)
 • ރިޔާދުން މަދީނާއަށް ފުރާ ގަޑި: 6:40 ހެނދުނު (ސައުދީ ގަޑިން)
 • މަދީނާއަށް ޖައްސާ ގަޑި: 8:15 ހެނދުނު (ސައުދީ ގަޑިން)
6 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: 07 މާރޗް 2022
 • ގަޑި: 21:30
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު: 08 މާރޗް 2022
 • ގަޑި: މެންދުރު 15:00
 • އަސުރު ނަމާދަށް ޤުބާ މިސްކިތަށް (ހޮޓަލުން ވުޟޫކޮށްގެން ވަޑައިގަންނަވާ)
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން، ދެ ޤިބްލަ މިސްކިތް، ކަދުރު ދަނޑަށް، އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.
7 ) މަދީނާއިން މައްކާއަށް
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 09 މާރޗް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 14:30 މެންދުރު
 • މިދަތުރަކީ 3 – 4 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މައްކާއަށް ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން ފުރަތަމަ އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ.
8 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: 12 މާރޗް 2022
 • ގަޑި: 9:00 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
9 ) ޠާއިފު ދަތުރު
 • މައްކާއިން ޠާއިފުއަށް ފުރާ ދުވަސް: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
 • މިދަތުރަށް ފަހު މައްކާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންވާއިރު 2 ވަނަ ޢުމްރާ ކުރާނެ. އެހެންކަމުން މައްކާއިން ތާއިފަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އިހްރާމް އެޅޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުވެގެން. އިހްރާމް އަޅާނީ ތާއިފްގެ މީޤާތުން.
10 ) މައްކާގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދުން
 • ސައުދީއިން ފުރާއިރު 72 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ޓެސްޓް ނަތީޖާއެއް ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއެއްގެ އޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކުވެސް ޕީސީއާރު ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.
 • ޓެސްޓް ހަދާނީ ހޮޓަލުގައި.
 • ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ ތާރީޚް: 14 މާރޗް 2022
 • ގަޑި: 21:30
11 ) ޖިއްދާއިން މާލެ
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 16 މާރޗް 2022
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 23:00 ރޭގަނޑު
 • މާލެ ޖައްސާ ގަޑި: 17 މާރޗް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:50 ހެނދުނު

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ