fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރުވަނީ ނިމިފަ

ފުރުމާއި އައުން:

-ރާއްޖެއިން ސައުދީއަށް-

– ފްލައިޓް 1: F1 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 100 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 31 މާރޗް 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 15:25 މެންދުރު ފަހު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 12:30 މެންދުރު
 • މާލެ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV839
 • ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު
 • ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް 2 ފްލައިޓަކަށް ބެހިގެންދާނެ. އޭގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީ.

 

– F1, R1

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1051
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ: JNEHKN

– F1, R2

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1053
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 12:55 ދަންވަރު (1 އޭޕްރީލް 2023)
 • ޕީއެންއާރ: JNA4NL

 

ފްލައިޓް 2: F2 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 132 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 03 އޭޕްރީލް 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 15:25 މެންދުރު ފަހު (ރާއްޖެ ގަޑިން)
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 12:30 މެންދުރު
 • މާލެ ފްލައިޓް ނަންބަރު: މާލެ/ޖިއްދާ SV839
 • ރިޔާދަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 18:25 ރޭގަނޑު (ސައުދީ ގަޑިން)
 • ރިޔާދު ފްލައިޓް ނަންބަރު: ރިޔާދު/ޖިއްދާ SV1051
 • ޖިއްދާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު (ސައުދީ ގަޑިން)

 

ފްލައިޓް 3: F3 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 31 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 06 އޭޕްރީލް 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 1:45 ދަންވަރު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 10:30 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV 3839
 • ރޫޓް: މާލެ/ޖިއްދާ
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 5:55 ފަތިހު (ސައުދީ ގަޑިން)

——————————————————-

-ސައުދީއިން ރާއްޖެއަށް-

ފްލައިޓް 1:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 23 އޭޕްރީލް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 4:00 ހަވީރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 10:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1050
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 1:55 މެންދުރު (SV838)

 

ފްލައިޓް 2:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 2:00 މެންދުރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 8:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1046
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 1:55 މެންދުރު (SV838)

 

ފްލައިޓް 3:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 19:00 ސައުދީ ގަޑިން
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ ފްލައިޓް SV1044
 • ރޫޓް: ޖިއްދާ/ރިޔާދު/މާލެ
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ރިޔާދު ފްލައިޓް SV838
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 13:55 މެންދުރު
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ.
2 ) ޢުމްރާ ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާއެވެ.
 • މާލެއިން ވެކްސިންގ ޖެހޭނީ ދަމަނަވެށި (މަޖީދީމަގު، ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރާއި އިންވެގެން)
 • ހުޅުމާލެއިން ނަމަ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޖެހޭނެ.
 • ރަށް ރަށުންނަމަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން ވެކްސިންގ ޖެހޭނެ. (ބައެއް ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ގެނެސްދޭ)
 • ވެކްސިންގް ޖަހަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ގެންދަވަންވާނެ.
 • ފުރުމުގެ 1 މަސް ދުވަސް ކުރިން ވެކްސިންގ ޖައްސަވާ.
 • ވެކްސިންގ ޖެހުމަށް ޚަރަދުވާނީ 450 – 500 ރުފިޔާ.
 • ދަމަވެއްޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާއިން.
3 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޢުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • ޢުމްރާވެރިންނަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭނީ ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗުންނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗުންނެވެ.
 • ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަތުމަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި "ކިޔުބީ އެޕް" މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޯކަންއާއެކު ކަސްޓަމަރު ބްރާންޗަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ ބެންކް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސް ތަކުގެ 9:30 އިން 11:30 އަށް.
 • ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް:
 • ކޮންމެ އޮންލައިން ޓޯކަންއަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެއް ކަސްޓަމަރެއްގެ ޑޮލަރު (ކަސްޓަމަރަކަށް 500 ޑޮލަރު)
 • އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިތުރު ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެ
 • ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް
 • މިއީ އާންމުކޮށް ޢުމްރާވެރިންނަށް ބެންކް މެދިވެރިކޮށް ޑޮލަރު ވިއްކާ އުސޫލެވެ. މިއުސޫލަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ ޢުމްރާވެރިންނަށް ޤިބްލައިން އަންގާނެއެވެ.
4 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

– ފްލައިޓް 1

 • ދުވަސް: 28 މާރޗް 2023
 • ގަޑި: 8:30 ރޭގަނޑު
 • ތަން: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ، 8 ފްލޫ

– ފްލައިޓް 2 އަދި 3

 • ދުވަސް: 31 މާރޗް 2023
 • ގަޑި: 8:30 ރޭގަނޑު
 • ތަން: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ، 8 ފްލޫ

 

5 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ސަމާލުކަމަށް: ޕަވަރ ބޭންކް ނުވަތަ ބެޓަރި ފަދަތަކެތި ދޫކޮށްލާ ފޮށްޓަށް ނުލެވޭނެ ދިޔާތަކެތި، ތޫނު އެއްޗިހި ފަދަ ތަކެތި އަތްދަބަހަށް ނުލެވޭނެ ދޫކޮށްލާފޮށީގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ފޮށްޓާއި އެކު ހަވާލުކުރަންވާނެ ބޭސް، ފައިސާ، ރަންރިހި ފަދަ މުހިއްމު އަދި އަގުބޮޑުތަކެތި ލާނީ އަތްދަބަހަށް.
 • ދުވަސް: ފުރުމުގެ 1 ދުވަސް ކުރިން
 • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
6 ) މާލެއިން ފުރުން

– ފްލައިޓް 1: F1 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 100 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 31 މާރޗް 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 15:25 މެންދުރު ފަހު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 12:30 މެންދުރު
 • މާލެ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV839
 • ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު
 • ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް 2 ފްލައިޓަކަށް ބެހިގެންދާނެ. އޭގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީ.

 

– F1, R1

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1051
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ: JNEHKN

– F1, R2

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1053
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 12:55 ދަންވަރު (1 އޭޕްރީލް 2023)
 • ޕީއެންއާރ: JNA4NL

 

ފްލައިޓް 2: F2 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 132 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 03 އޭޕްރީލް 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 15:25 މެންދުރު ފަހު (ރާއްޖެ ގަޑިން)
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 12:30 މެންދުރު
 • މާލެ ފްލައިޓް ނަންބަރު: މާލެ/ޖިއްދާ SV839
 • ރިޔާދަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 18:25 ރޭގަނޑު (ސައުދީ ގަޑިން)
 • ރިޔާދު ފްލައިޓް ނަންބަރު: ރިޔާދު/ޖިއްދާ SV1051
 • ޖިއްދާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު (ސައުދީ ގަޑިން)

 

– ފްލައިޓް 3: F3 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 31 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 06 އޭޕްރީލް 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 1:45 ދަންވަރު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 10:30 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV 3839
 • ރޫޓް: މާލެ/ޖިއްދާ
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 5:55 ފަތިހު (ސައުދީ ގަޑިން)
7 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • މައްކާއިން މަދީނާ ދަތުރު ކުރާނީ 2 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން. ބަސް ލިސްޓް ކުރިއާލާ ހޮޓަލުގައި އާންމުކުރެވޭނެ. 
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • ސައުދީގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ބަސްތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާ ގޮތުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރެވޭނެ.

 

– މައްކާ/މަދީނާ ދަތުރު 1:

 • ބަސް ނަންބަރުތައް: ބަސް 1، 2 އަދި 3
 • ދުވަސް: 7 އޭޕްރީލް 2023
 • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ

– މައްކާ/މަދީނާާ ދަތުރު 2:

 • ބަސް ނަންބަރުތައް: ބަސް 4، 5 އަދި 6
 • ދުވަސް: 9 އޭޕްރީލް 2023
 • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
8 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރާއި ރައުޟާ
 • އިންޝާﷲ، ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ
 • ރައުޟާ ޒިޔާރަތް:
  • ދުވަސް: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
  • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
9 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން 2 ވަނަ ޢުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މައްކާއަށް ގޮސް ހޮޓަލަށް ދިއުމަށްފަހު ހަރަމްއަށް ޢުމްރާކުރަން ދާނެ ގަޑި އިއުލާން ކުރެވޭނެ.

 

– މަދީނާ/މައްކާ ދަތުރު 1:

 • ދުވަސް: 9 އޭޕްރީލް 2023
 • ގަޑި: 3:00 މެންދުރު ފަސް

– މަދީނާ/މައްކާ ދަތުރު 2:

 • ދުވަސް: 11 އޭޕްރީލް 2023
 • ގަޑި: 3:00 މެންދުރު ފަސް
10 ) ޠާއިފު ދަތުރު 1
 • މި ދަތުރަކީ އޮޕްޝަނަލް ދަތުރެކެވެ. މިއީ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ކުރާ ދަތުރެކެވެ.
 • ޠާއިފު ދަތުރު 1 ގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޠާއިފަށް ދެވޭނީ 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓުން. ޠާއިފުން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ މީޤާތުގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އިހްރާމް އަޅައިގެން 3 ވަނަ އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މި ޢުމްރާއަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
 • ތާރީހް: އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
 • މިއީ 3 ވަނަ ޢުމްރާއެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
11 ) ޖިއްދާ ދަތުރު
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ދެވޭނީ ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރުން
 • މިއީ ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް. ޖިއްދާގެ ތަފާތު ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށް ދިއުން އޮންނާނެ.
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގައި މިއުޒިއަމް އަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ.
 • ތާރީހް: އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
12 ) ޖިއްދާއިން މާލެ

– ފްލައިޓް 1:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 23 އޭޕްރީލް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 4:00 ހަވީރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 10:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1050
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 1:55 މެންދުރު (SV838)

 

ފްލައިޓް 2:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 2:00 މެންދުރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 8:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1046
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 1:55 މެންދުރު (SV838)

 

– ފްލައިޓް 3:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 19:00 ސައުދީ ގަޑިން
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ ފްލައިޓް SV1044
 • ރޫޓް: ޖިއްދާ/ރިޔާދު/މާލެ
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ރިޔާދު ފްލައިޓް SV838
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 13:55 މެންދުރު

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

މަދީނާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

މައްކާ ހޮޓާ

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ