fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރުވަނީ ނިމިފަ

ފުރުމާއި އައުން:

ހ) ގްރޫޕް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 75 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 14 އޭޕްރީލް 2022 (13 ރަމަޟާން 1443)
 • ފުރާ ގަޑި: 11:30 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް: SV 789 – މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (މިފްލައިޓް ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް ފުރާނީ ހެނދުނު 7:00)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 8:45 ހެނދުނު
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 07 މެއި 2022 (06 ޝައްވާލް 1443)
 • ޖިއްދާއިން މާލެ ފުރުން: 02:35 ދަންވަރު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 789 – ޖިއްދާ/މާލެ
 • މާލެ ޖައްސާ ތާރީހާއި ގަޑި: 10:15 ހެނދުނު

ށ) ގްރޫޕް 2: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 55 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 14 އޭޕްރީލް 2022 (13 ރަމަޟާން 1443)
 • ފުރާ ގަޑި: 11:30 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް: SV 789 – މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (މިފްލައިޓް ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް ފުރާނީ ހެނދުނު 6:00)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 7:45 ހެނދުނު
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 07 މެއި 2022 (06 ޝައްވާލް 1443)
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 21:00 ދަންވަރު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 788 – ޖިއްދާ/ރިޔާދު/މާލެ
 • މާލެ ޖައްސާ ތާރީހާއި ގަޑި: 08 މެއި 2022 – 10:15 ހެނދުނު

ނ) ގްރޫޕް 3: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 24 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 17 އޭޕްރީލް 2022 (16 ރަމަޟާން 1443)
 • ފުރާ ގަޑި: 18:30 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް: SV 3791 – މާލެ/ޖިއްދާ
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 9:50 ރޭގަނޑު
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 04 މެއި 2022 (03 ޝައްވާލް 1443)
 • މަދީނާއިން ފުރުން: 18:40 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 3794 – މަދީނާ/މާލެ
 • މާލެ ޖައްސާ ތާރީހާއި ގަޑި: 04 މެއި 2022 – 18:40 ހެނދުނު
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
 • ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ.
 • ކޮވިޑް ވެކްސިންގ ކާޑް 25 މާރޗް 2022 ގެ ކުރިން ފޮނުއްވަންވާނެ.
2 ) ޢުމްރާ ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ޢުމްރާ ވިސާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާ އެވެ.
 • ރޯދައިގެ ކުރިން ޢުމްރާ ވެކްސިންގ ޖައްސަވަންވާނެއެވެ. އެއީ ރޯދަމަހު ދަމަނަ ވެށިން ވެކްސިންގ ޖަހާ ވަގުތު ކުޑަވެފައި ބާރުބޮޑުވާނެތީއެވެ.
3 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޢުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 އެޕްރީލް 2022 އިން ފެށިގެން، ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗުންނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗުންނެވެ.

 • ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަތުމަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި ކިޔުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޯކަންއާއެކު ކަސްޓަމަރު ބްރާންޗަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ދެމެދު، ހެދުނު 9.30 އިން 11.30 އަށެވެ.

 • ބްރާންޗްތަކުން ދުވާލަކަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 75 ޓޯކަން ނަންބަރެވެ.

 • ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް:

 • ކޮންމެ އޮންލައިން ޓޯކަންއަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެއް ކަސްޓަމަރެއްގެ ޑޮލަރު (ކަސްޓަމަރަކަށް 500 ޑޮލަރު)

 • އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިތުރު ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެ

 • ކަސްޓަމަރަކަށް ދޫކުރާނީ ގިނަވެގެން 5 ޓޯކަން.

 • ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ގެންދަވާ.
4 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ދުވަސް: 11 އޭޕްރީލް 2022
 • ގަޑި: 9:00 ރޭގަނޑު
 • ތަން: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ (8 ވަނަ ފްލޯ)
5 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން

ގްރޫޕް 1 އަދި 2:

 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ހަވާލު ކުރަންވީ ތާރީޚް: 13 އޭޕްރީލް 2022
 • ފޮށި ހަވާލުކުރަންވީ ގަޑި: މެންދުރު 12:30

ގްރޫޕް 3:

 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ހަވާލު ކުރަންވީ ތާރީޚް: 16 އޭޕްރީލް 2022
 • ފޮށި ހަވާލުކުރަންވީ ގަޑި: މެންދުރު 12:30
6 ) މާލެއިން ފުރުން

– ގްރޫޕް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 75 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 14 އޭޕްރީލް 2022 (13 ރަމަޟާން 1443)
 • ފުރާ ގަޑި: 11:30 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 789 – މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (މިފްލައިޓް ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް ފުރާނީ ހެނދުނު 7:00)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 8:45 ހެނދުނު

– ގްރޫޕް 2: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 55 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 14 އޭޕްރީލް 2022 (13 ރަމަޟާން 1443)
 • ފުރާ ގަޑި: 11:30 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 789 – މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (މިފްލައިޓް ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް ފުރާނީ ހެނދުނު 6:00)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 7:45 ހެނދުނު

– ގްރޫޕް 3 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 24 މީހުން)

  • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 17 އޭޕްރީލް 2022 (16 ރަމަޟާން 1443)
  • ފުރާ ގަޑި: 18:30 ރޭގަނޑު
  • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 3791 – މާލެ/ޖިއްދާ
  • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 9:50 ރޭގަނޑު
7 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: 24 އޭޕްރީލް 2022
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ
8 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 18 އޭޕްރީލް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 10:00 ހެނދުނު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ނަމާދު ކުރުމަށާއި ފާހަނަ ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.

 

9 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: (ފަހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ގަޑި: (ފަހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ)
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު: 19 އޭޕްރީލް 2022
 • ގަޑި: މެންދުރު ފަހު 8:00
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.
10 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 2:00 މެންދުރު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8  ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ރޯދަވިއްލުމަށާއި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން ފުރަތަމަ އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ.
11 ) ޠާއިފު ދަތުރު
 • މައްކާއިން ޠާއިފުއަށް ފުރާ ދުވަސް: (ފަހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފުރާ ގަޑި: 9:30 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
12 ) ޖިއްދާއިން މާލެ

ގްރޫޕް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 75 މީހުން)

 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 07 މެއި 2022 (06 ޝައްވާލް 1443)
 • ޖިއްދާއިން މާލެ ފުރުން: 02:35 ދަންވަރު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 789 – ޖިއްދާ/މާލެ
 • މާލެ ޖައްސާ ތާރީހާއި ގަޑި: 10:15 ހެނދުނު

ގްރޫޕް 2: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 55 މީހުން)

 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 07 މެއި 2022 (06 ޝައްވާލް 1443)
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 21:00 ދަންވަރު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 788 – ޖިއްދާ/ރިޔާދު/މާލެ
 • މާލެ ޖައްސާ ތާރީހާއި ގަޑި: 08 މެއި 2022 – 10:15 ހެނދުނު

ގްރޫޕް 3 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 24 މީހުން)

 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 04 މެއި 2022 (03 ޝައްވާލް 1443)
 • މަދީނާއިން ފުރުން: 18:40 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 3794 – މަދީނާ/މާލެ
 • މާލެ ޖައްސާ ތާރީހާއި ގަޑި: 04 މެއި 2022 – 18:40 ހެނދުނު

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ