fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރުވަނީ ނިމިފަ

ފުރުމާއި އައުން:

– ރާއްޖެއިން ފުރުން

– ފްލައިޓް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 245 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2023 (ހުކުރު ދުވަސް)
 • ފުރާ ގަޑި: 15:25 ހަވީރު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 12:30 މެންދުރު
 • މާލެ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV839
 • ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު

ރާއްޖެއިން އެންމެންވެސް ފުރާނީ 1 ފްލައިޓަކުން. ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް 3 ފްލައިޓަކަށް ބެހިގެންދާނެ. އޭގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީ. އަދި F2 އެނބުރި އަންނާނީ 04 އޮގަސްޓްގައި.

——

 

– F1R1 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 75 މީހުން)

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1049 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 21:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 22:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  Q4HE7V

 

– F1R2 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 125 މީހުން)

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު:   SV1051 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 22:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  V8JC04 / V8HAWA

 

– F2 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 45 މީހުން)

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު:  SV1053 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 11:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 12:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  QTH8EC

—————————————————————————–

ސައުދީ އިން ރާއްޖެއަށް

– ފްލައިޓް 1: (މިފްލައިޓް ގައި ހިމެނޭނީ 200 މީހުން)

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 06 އޮގަސްޓް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 3:00 ހަވީރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 22:00 ރޭގަނޑު
 • ރިޔާދަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1050
 • ރިޔާދު އިން ފުރާ ގަޑި: ހެނދުނު 06:45 ގައި 07 އޮގަސްޓް 2023
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 13:55 މެންދުރު (SV838) އެއީ 07 އޮގަސްޓް 2023

 

– ފްލައިޓް 2: (F2) (މިފްލައިޓް ގައި ހިމެނޭނީ 45 މީހުން)

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 03 އޮގަސްޓް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 3:00 މެންދުރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 22:00 ރޭގަނޑު
 • ރިޔާދަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1050
 • ރިޔާދު އިން ފުރާ ގަޑި: ހެނދުނު 06:45 ގައި (04 އޮގަސްޓް 2023)
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 13:55 މެންދުރު (SV838) އެއީ 04 އޮގަސްޓް 2023
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ.
2 ) ޢުމްރާ ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާއެވެ.
 • މާލެއިން ވެކްސިންގ ޖެހޭނީ ދަމަނަވެށި (މަޖީދީމަގު، ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރާއި އިންވެގެން)
 • ހުޅުމާލެއިން ނަމަ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޖެހޭނެ.
 • ރަށް ރަށުންނަމަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން ވެކްސިންގ ޖެހޭނެ. (ބައެއް ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ގެނެސްދޭ)
 • ވެކްސިންގް ޖަހަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ގެންދަވަންވާނެ.
 • ފުރުމުގެ 1 މަސް ދުވަސް ކުރިން ވެކްސިންގ ޖައްސަވާ.
 • ވެކްސިންގ ޖެހުމަށް ޚަރަދުވާނީ 450 – 500 ރުފިޔާ.
 • ދަމަވެއްޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާއިން.
3 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޢުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 10 ޖުލައި 2023 އިން 20 ޖުލައި 2023 ގެ ނިޔަލަށް.
 • ޢުމްރާވެރިންނަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭނީ ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗް، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗް، ބީއެމްއެލް ހުޅުމާލެ ބްރާންޗް، މީއެމްއެލް ވިލިމާލެ ބްރާންޗް އިން.
 • ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަތުމަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި "ކިޔުބީ އެޕް" މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޯކަންއާއެކު ކަސްޓަމަރު ބްރާންޗަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ ބެންކް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސް ތަކުގެ 8:00 އިން 12:00 އަށް.
 • ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް:
 • ކޮންމެ އޮންލައިން ޓޯކަންއަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެއް ކަސްޓަމަރެއްގެ ޑޮލަރު (ކަސްޓަމަރަކަށް 500 ޑޮލަރު)
 • އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިތުރު ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެ
 • ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް
 • މިއީ އާންމުކޮށް ޢުމްރާވެރިންނަށް ބެންކް މެދިވެރިކޮށް ޑޮލަރު ވިއްކާ އުސޫލެވެ. މިއުސޫލަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ ޢުމްރާވެރިންނަށް ޤިބްލައިން އަންގާނެއެވެ.
4 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ދުވަސް: 18 ޖުލައި 2023
 • ގަޑި: 8:30 ރޭގަނޑު
 • ތަން: މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީ ސެންޓްރަލް (ބިލަބޮން ހައި ސްކޫލް ކައިރި)
5 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ސަމާލުކަމަށް: ޕަވަރ ބޭންކް ނުވަތަ ބެޓަރި ފަދަތަކެތި ދޫކޮށްލާ ފޮށްޓަށް ނުލެވޭނެ ދިޔާތަކެތި، ތޫނު އެއްޗިހި ފަދަ ތަކެތި އަތްދަބަހަށް ނުލެވޭނެ ދޫކޮށްލާފޮށީގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ފޮށްޓާއި އެކު ހަވާލުކުރަންވާނެ ބޭސް، ފައިސާ، ރަންރިހި ފަދަ މުހިއްމު އަދި އަގުބޮޑުތަކެތި ލާނީ އަތްދަބަހަށް.
 • ދުވަސް: 20 ޖުލައި 2023
 • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
6 ) މާލެއިން ފުރުން

– ފްލައިޓް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 245 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2023 (ހުކުރު ދުވަސް)
 • ފުރާ ގަޑި: 15:25 ހަވީރު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 12:30 މެންދުރު
 • މާލެ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV839
 • ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު

ރާއްޖެއިން އެންމެންވެސް ފުރާނީ 1 ފްލައިޓަކުން. ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް 3 ފްލައިޓަކަށް ބެހިގެންދާނެ. އޭގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީ. އަދި F2 އެނބުރި އަންނާނީ 04 އޮގަސްޓްގައި.

——

 

– F1R1 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 75 މީހުން)

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1049 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 21:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 22:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  Q4HE7V

 

– F1R2 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 125 މީހުން)

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު:   SV1051 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 22:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  V8JC04 / V8HAWA

 

– ފްލައިޓް 2: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 45 މީހުން)

– F2

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު:  SV1053 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 11:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 12:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  QTH8EC
7 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: 24 ޖުލައި 2023
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
8 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • ސައުދީގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ބަސްތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާ ގޮތުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރެވޭނެ.

 

 • ދުވަސް: 25 ޖުލައި 2023
 • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
9 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރާއި ރައުޟާ
 • އިންޝާﷲ، ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ
 • މަދީނާގެ އާސާރީ މުހިންމު ތަންތަން ބަލާލުމާއި މައުޟޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެ.
 • ރައުޟާ ޒިޔާރަތް:
  • ދުވަސް: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
  • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް:
  • ދުވަސް: 26 ޖުލައި 2023
  • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ. ހޮޓަލުން ދާނީ ވުޟޫ ކޮށްގެން.
10 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން 2 ވަނަ ޢުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މައްކާއަށް ގޮސް ހޮޓަލަށް ދިއުމަށްފަހު ހަރަމްއަށް ޢުމްރާކުރަން ދާނެ ގަޑި އިއުލާން ކުރެވޭނެ.

 

 • ދުވަސް: 27 ޖުލައި 2023
 • ގަޑި: 3:00 މެންދުރު ފަސް
11 ) ޠާއިފު ދަތުރު 1
 • މި ދަތުރަކީ އޮޕްޝަނަލް ދަތުރެކެވެ. މިއީ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ކުރާ ދަތުރެކެވެ.
 • ޠާއިފު ދަތުރު 1 ގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޠާއިފަށް ދެވޭނީ 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓުން. ޠާއިފުން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ މީޤާތުގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އިހްރާމް އަޅައިގެން 3 ވަނަ އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މި ޢުމްރާއަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
 • ތާރީހް: އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
 • މިއީ 3 ވަނަ ޢުމްރާއެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
12 ) ޖިއްދާ ދަތުރު
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ދެވޭނީ ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރުން
 • މިއީ ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް. ޖިއްދާގެ ތަފާތު ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށް ދިއުން އޮންނާނެ.
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގައި މިއުޒިއަމް އަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ.
 • ތާރީހް: އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
13 ) ޖިއްދާއިން މާލެ

– ފްލައިޓް 1 : (F2) (މިފްލައިޓް ގައި ހިމެނޭނީ 200 މީހުން)

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 06 އޮގަސްޓް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 3:00 ހަވީރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 22:00 ރޭގަނޑު
 • ރިޔާދަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1050
 • ރިޔާދު އިން ފުރާ ގަޑި: ހެނދުނު 06:45 ގައި 07 އޮގަސްޓް 2023
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 13:55 މެންދުރު (SV838) އެއީ 07 އޮގަސްޓް 2023

– ފްލައިޓް 2: (މިފްލައިޓް ގައި ހިމެނޭނީ 45 މީހުން)

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 03 އޮގަސްޓް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 3:00 މެންދުރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 22:00 ރޭގަނޑު
 • ރިޔާދަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1050
 • ރިޔާދު އިން ފުރާ ގަޑި: ހެނދުނު 06:45 ގައި (04 އޮގަސްޓް 2023)
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 13:55 މެންދުރު (SV838) އެއީ 04 އޮގަސްޓް 2023

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ