fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރު ނިމިފައި

ފުރުމާއި އައުން:

– ފްލައިޓް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޤިބްލަގެ 47 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 22 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 21:35 ރޭގަނޑު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 6:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ/ޖިއްދާ (ޑައިރެކްޓް)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV787
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23 ފެބްރުއަރީ 2023، މެންދަމު 1:25 (ސައުދީ ގަނޑިން)

– ފްލައިޓް 2: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޤިބްލަގެ 30 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 23 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 21:35 ރޭގަނޑު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 6:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (ރިޔާދު މަގުން)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާނީ: 24 ފެބްރުއަރީ 2023، 5:55 ފަތިސް

——————————————————-

-ސައުދީއިން ރާއްޖެއަށް-

– ފްލައިޓް 1:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 08 މާރޗް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 7 މާރޗް 2023، 6:40 ރޭގަނޑު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 00:40 ދަންވަރު
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: ޖިއްދާ/މާލެ (ޑައިރެކްޓް)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV786 (މާލެ ޖައްސާ ފްލައިޓް)
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 8 މާރޗް 2023، 8:25 ހެނދުނު

– ފްލައިޓް 2:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 08 މާރޗް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 20:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (ރިޔާދު މަގުން)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1046
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 9 މާރޗް 2023، 8:25 ހެނދުނު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788 (މާލެ ޖައްސާ ފްލައިޓް)
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ. ވެކްސިންގ ކާޑްތަކުގެ ސްކޭން ކޮޕީއެއް 30 ޖެނުއަރީ 2023 ގެ ކުރިން ފޮނުވަންވާނެ.
2 ) ޢުމްރާ ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާއެވެ.
 • މާލެއިން ވެކްސިންގ ޖެހޭނީ ދަމަނަވެށި (މަޖީދީމަގު، ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރާއި އިންވެގެން)
 • ހުޅުމާލެއިން ނަމަ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޖެހޭނެ.
 • ރަށް ރަށުންނަމަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން ވެކްސިންގ ޖެހޭނެ. (ބައެއް ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ގެނެސްދޭ)
 • ވެކްސިންގް ޖަހަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ގެންދަވަންވާނެ.
 • ފުރުމުގެ 1 މަސް ދުވަސް ކުރިން ވެކްސިންގ ޖައްސަވާ.
 • ވެކްސިންގ ޖެހުމަށް ޚަރަދުވާނީ 450 – 500 ރުފިޔާ.
 • ދަމަވެއްޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާއިން.
3 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޢުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 07 ފެބްރުއަރީ 2023 އިން ފެށިގެން ފުރާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް.

 • ޢުމްރާވެރިންނަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭނީ ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗުންނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗުންނެވެ.

 • ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަތުމަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި "ކިޔުބީ އެޕް" މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޯކަންއާއެކު ކަސްޓަމަރު ބްރާންޗަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ ބެންކް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސް ތަކުގެ 8:30 އިން 12:00 އަށް.

 • ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް:

 • ކޮންމެ އޮންލައިން ޓޯކަންއަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެއް ކަސްޓަމަރެއްގެ ޑޮލަރު (ކަސްޓަމަރަކަށް 500 ޑޮލަރު)

 • އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިތުރު ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެ

 • ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް
 • މިއީ އާންމުކޮށް ޢުމްރާވެރިންނަށް ބެންކް މެދިވެރިކޮށް ޑޮލަރު ވިއްކާ އުސޫލެވެ. މިއުސޫލަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ ޢުމްރާވެރިންނަށް ޤިބްލައިން އަންގާނެއެވެ.
4 ) ކިޓް ދޫކުރުން
 • ދުވަސް: 01 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ގަޑި: 8:30 އިން 10:00 ރޭގަނޑު
 • ތަން: ޤިބްލަ އޮފީސް، މ. ކުރަނގި، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
5 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ދުވަސް: 19 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ގަޑި: 8:00 ރޭގަނޑު
 • ތަން: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ، 8 ވަނަ ފްލޯރ، ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގު
6 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން
 • ކުރިން ފޮށި ހަވާލުކުރުން ކުރިއާލާ ހަވާލު ކުރަން އަންގާފައި އޮތް އޮތުން މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި.
 • މިހާރު ފޮށި ގެންނާނީ ފުރަން އަންނަ ގަޑީގައި.
 • 23 ކިލޯގެ 2 ފޮށި އަދި 7 ކިލޯގެ އަތްދަބަސް.
 • ޕަވަރ ބޭންކް ނުވަތަ ބެޓަރި ފަދަތަކެތި ދޫކޮށްލާ ފޮށްޓަށް ނުލެވޭނެ
7 ) މާލެއިން ފުރުން

– ފްލައިޓް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 47 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 22 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 21:35 ރޭގަނޑު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 6:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ/ޖިއްދާ (ޑައިރެކްޓް)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV787
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23 ފެބްރުއަރީ 2023، މެންދަމު 1:25 (ސައުދީ ގަނޑިން)

 

– ފްލައިޓް 2: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 30 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 23 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ފުރާ ގަޑި: 21:35 ރޭގަނޑު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 6:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (ރިޔާދު މަގުން)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާނީ: 24 ފެބްރުއަރީ 2023، 5:55 ފަތިސް
8 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: 26 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
9 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • ސައުދީގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ބަސްތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާ ގޮތުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރެވޭނެ.
 • ދުވަސް: 27 ފެބްރުއަރީ 2023
 • ހޮޓަލުން ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
10 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރާއި ރައުޟާ
 • އިންޝާﷲ، ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ
 • މަދީނާގެ އާސާރީ މުހިންމު ތަންތަން ބަލާލުމާއި މައުޟޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެ.
 • ރައުޟާ ޒިޔާރަތް:
  • ދުވަސް: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
  • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް:
  • ދުވަސް: 28 ފެބްރުއަރީ 2023
  • ގަޑި: 3:00 މެންދުރު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ. ހޮޓަލުން ދާނީ ވުޟޫ ކޮށްގެން.
11 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން 2 ވަނަ ޢުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މައްކާއަށް ގޮސް ހޮޓަލަށް ދިއުމަށްފަހު ހަރަމްއަށް ޢުމްރާކުރަން ދާނެ ގަޑި އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • މަދީނާ އިން މައްކާއަށް:
  • ދުވަސް: 1 މާރޗް 2023
  • ގަޑި: 2:00 މެންދުރު
12 ) ޠާއިފު ދަތުރު 1
 • މި ދަތުރަކީ އޮޕްޝަނަލް ދަތުރެކެވެ. މިއީ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ކުރާ ދަތުރެކެވެ.
 • ޠާއިފު ދަތުރު 1 ގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޠާއިފަށް ދެވޭނީ 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓުން. ޠާއިފުން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ މީޤާތުގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އިހްރާމް އަޅައިގެން 3 ވަނަ އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މި ޢުމްރާއަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
 • ތާރީހް: 3 މާރޗް 2023
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
 • މިއީ 3 ވަނަ ޢުމްރާއެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
13 ) ޖިއްދާ ދަތުރު
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ދެވޭނީ ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރުން
 • މިއީ ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް. ޖިއްދާގެ ތަފާތު ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށް ދިއުން އޮންނާނެ.
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގައި މިއުޒިއަމް އަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ.
 • ތާރީހް: 5 މާރޗް 2023
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
14 ) ޖިއްދާއިން މާލެ

-ސައުދީއިން ރާއްޖެއަށް-

– ފްލައިޓް 1:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 08 މާރޗް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 7 މާރޗް 2023، 6:40 ރޭގަނޑު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 00:40 ދަންވަރު
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: ޖިއްދާ/މާލެ (ޑައިރެކްޓް)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV786 (މާލެ ޖައްސާ ފްލައިޓް)
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 8 މާރޗް 2023، 8:25 ހެނދުނު

– ފްލައިޓް 2:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 08 މާރޗް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 20:00 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (ރިޔާދު މަގުން)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1046
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 9 މާރޗް 2023، 8:25 ހެނދުނު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788 (މާލެ ޖައްސާ ފްލައިޓް)

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

މަދީނާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

މައްކާ ހޮޓާ

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ