fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރުވަނީ ނިމިފަ

ފުރުމާއި އައުން:

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 27 ފެބްރުއަރީ 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 11:45 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 12 މާރޗް 2022
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 22:00 ދަންވަރު
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ ޖެހުމާއި ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ޢުމްރާ ވިސާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާ އެވެ.
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
 • ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ.
2 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޑޮލަރު ގަތުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ކުރީބައިގައި ބުކިންގ ހަދައިގެންނެވެ.
 • ޑޮލަރުން ނެގުން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްގެ ފުރާ ގޭޓްކައިރި ހުންނަ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކައުންޓަރުންނެވެ.
 • ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކަށް ވިއްކާނީ ގިނަވެގެން 500 ޑޮލަރެވެ. އެއްބޭފުޅަކަށް  ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 5 ބޭފުޅުންގެ ޑޮލަރެވެ. ވަޑައިގަންނަވާއިރު 5 ބޭފުޅުންގެ އައިޑީކާޑު ގެންދަވަންވާނެއެވެ. ބުކިންގ ހެއްދުމުން ލިބޭ ސްލިޕްކޮޅު ގެންދަވަންވާނެއެވެ.
 • ޑޮލަރު ގަތުމަށް ބުކިންގ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޓިކެޓްގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 27 ފެބްރުއަރީ 2022 – 23:45
3 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ދުވަސް: 24 ފެބްރުއަރީ 2022
 • ގަޑި: 8:45 ރޭގަނޑު
 • ތަން: ކޮށީގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ
4 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ހަވާލު ކުރަންވީ ތާރީޚް: 27 ފެބްރުއަރީ 2022
 • ފޮށި ހަވާލުކުރަންވީ ގަޑި: މެންދުރު 13:00
5 ) ޕީސީއާރު ހެދުން
 • މާލެއިން ފުރާއިރު 48 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ޓެސްޓް ނަތީޖާއެއް ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއެއްގެ އޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކުވެސް ޕީސީއާރު ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.
 • ޓެސްޓް ހަދަން ދާންޖެހޭ ތަން: މެޑްލެބް ޑައިގްނޯސްޓިކް ލެބޯޓްރީ، ޝީ ބިލްޑިންގ، ބުރުޒުމަގު
 • ފޯން ނަންބަރު: 7336613
 • ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ ތާރީޚް: 26 ފެބްރުއަރީ 2022
 • ގަޑި: 1:00 މެންދުރު (ގަޑިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވަންވާނެ)
 • އަގު: 430 ރުފިޔާ (ފައިސާ ދައްކަވާނީ މެޑްލެބްއަށް)
6 ) މާލެއިން ފުރުން
 • ފުރާ ދުވަސް: 27 ފެބްރުއަރީ 2022
 • އެއަރޕޯޓަށް އައުން: 8:30 ރޭގަނޑު
 • މާލެއިން ފުރާ ގަޑި: 11:45 ރޭގަނޑު
 • ޖިއްދާއަށް ޖައްސާ ގަޑި: 8:40 ހެނދުނު (ސައުދީ ގަޑިން)
7 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: 02 މާރޗް 2022
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
8 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 03 މާރޗް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 8:30 ހެނދުނު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން ފުރަތަމަ އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ.
9 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: 03 މާރޗް 2022
 • ގަޑި: ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ފަހު
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު: 04 މާރޗް 2022
 • ގަޑި: މެންދުރު ފަހު 3:00
 • އަސުރު ނަމާދަށް ޤުބާ މިސްކިތަށް
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން، ދެ ޤިބްލަ މިސްކިތް، ކަދުރު ދަނޑަށް، އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.
10 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 05 މާރޗް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 3:00 މެންދުރު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8  ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
11 ) ޠާއިފު ދަތުރު
 • މައްކާއިން ޠާއިފުއަށް ފުރާ ދުވަސް: 08 މާރޗް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 9:30 ހެނދުރު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
12 ) ޖިއްދާ ދަތުރު
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 10 މާރޗް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 10:00 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ބައެއް ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށާއި އަސާރީ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
13 )  މައްކާގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓް ހެދުން
 • ސައުދީއިން ފުރާއިރު 72 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ޓެސްޓް ނަތީޖާއެއް ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއެއްގެ އޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކުވެސް ޕީސީއާރު ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.
 • ޕީސީއާރު ހަދާނީ ޓެސްޓް ހަދާނީ ހޮޓަލުގައި.
 • ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ ތާރީޚް: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
14 ) ޖިއްދާއިން މާލެ
 • ފުރާ ދުވަސް: 12 މާރޗް 2022
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 10:00 ރޭގަނޑު
 • މާލެއަށް ބޯޓު ޖައްސާނީ: 13 މާރޗް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:55 (ރާއްޖެ ގަޑިން)

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ