fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރުވަނީ ނިމިފަ

ފުރުމާއި އައުން:

-ރާއްޖެއިން ސައުދީއަށް-

ފްލައިޓް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 220 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 23 ޑިސެމްބަރ 2022
 • ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ) – މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: (ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: (ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: (ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ)

ފްލައިޓް 2: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 220 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 24 ޑިސެމްބަރ 2022
 • ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ) – މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: (ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: (ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: (ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ)

ފްލައިޓް 3: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 35 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 25 ޑިސެމްބަރ 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 9:35 ރޭގަނޑު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 6:30 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 9:55 ހެނދުނު (26 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ)

——————————————————-

-ސައުދީއިން ރާއްޖެއަށް-

ފްލައިޓް 1:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 07 ޖެނުއަރީ 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި:
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: 
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި:

ފްލައިޓް 2:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 08 ޖެނުއަރީ 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި:
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: 
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި:

 

ފްލައިޓް 3:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 07 ޖެނުއަރީ 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 3:30 ހަވީރު (ސައުދީ ގަޑިން)
 • ޖިއްދާއިން ރާއްޖެ ފުރާ ގަޑި: 9:00 ރޭގަނޑު (ސައުދީ ގަޑިން)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1048
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 8:25 ހެނދުނު (08 ޖެނުއަރީ 2023) – ރާއްޖެގަޑިން
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ. ވެކްސިންގ ކާޑްތަކުގެ ސްކޭން ކޮޕީއެއް 31 އޮކްޓޯބަރ ގެ ކުރިން ފޮނުވަންވާނެ.
2 ) ޢުމްރާ ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާއެވެ.
 • މާލެއިން ވެކްސިންގ ޖެހޭނީ ދަމަނަވެށި (މަޖީދީމަގު، ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރާއި އިންވެގެން)
 • ހުޅުމާލެއިން ނަމަ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޖެހޭނެ.
 • ރަށް ރަށުންނަމަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން ވެކްސިންގ ޖެހޭނެ. (ބައެއް ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ގެނެސްދޭ)
 • ވެކްސިންގް ޖަހަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ގެންދަވަންވާނެ.
 • ފުރުމުގެ 1 މަސް ދުވަސް ކުރިން ވެކްސިންގ ޖައްސަވާ.
 • ވެކްސިންގ ޖެހުމަށް ޚަރަދުވާނީ 450 – 500 ރުފިޔާ.
3 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޢުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11 ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން 22 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް.

 • ޢުމްރާވެރިންނަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭނީ ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗުންނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗުންނެވެ.

 • ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަތުމަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި "ކިޔުބީ އެޕް" މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޯކަންއާއެކު ކަސްޓަމަރު ބްރާންޗަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ ބެންކް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސް ތަކުގެ 8:30 އިން 12:00 އަށް.

 • ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް:

 • ކޮންމެ އޮންލައިން ޓޯކަންއަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެއް ކަސްޓަމަރެއްގެ ޑޮލަރު (ކަސްޓަމަރަކަށް 500 ޑޮލަރު)

 • އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިތުރު ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެ

 • ކަސްޓަމަރަކަށް ދޫކުރާނީ ގިނަވެގެން 5 ޓޯކަން.

 • ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ގެންދަވާ.
 • މިއީ އާންމުކޮށް ޢުމްރާވެރިންނަށް ބެންކް މެދިވެރިކޮށް ޑޮލަރު ވިއްކާ އުސޫލެވެ. މިއުސޫލަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ ޢުމްރާވެރިންނަށް ޤިބްލައިން އަންގާނެއެވެ.
4 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ގްރޫޕް 1:
  • ދުވަސް: 19 ޑިސެމްބަރު 2022
  • ގަޑި: 8:00 ރޭގަނޑު
  • ތަން: އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމް، ސޯސަން މަގު (ވީޓީވީ/އޭޑީކޭ ކުރިމަތި)

 

 • ގްރޫޕް 2 އަދި 3:
  • ދުވަސް: 20 ޑިސެމްބަރު 2022
  • ގަޑި: 8:00 ރޭގަނޑު
  • ތަން: އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމް، ސޯސަން މަގު (ވީޓީވީ/އޭޑީކޭ ކުރިމަތި)
5 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ސަމާލުކަމަށް: ޕަވަރ ބޭންކް ނުވަތަ ބެޓަރި ފަދަތަކެތި ދޫކޮށްލާ ފޮށްޓަށް ނުލެވޭނެ ދިޔާތަކެތި، ތޫނު އެއްޗިހި ފަދަ ތަކެތި އަތްދަބަހަށް ނުލެވޭނެ ދޫކޮށްލާފޮށީގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ފޮށްޓާއި އެކު ހަވާލުކުރަންވާނެ ބޭސް، ފައިސާ، ރަންރިހި ފަދަ މުހިއްމު އަދި އަގުބޮޑުތަކެތި ލާނީ އަތްދަބަހަށް.

 

 • ފްލައިޓް 1:
  • ދުވަސް: 22 ޑިސެމްބަރު 2022
  • ގަޑި: 1:30 މެންދުރު
 • ފްލައިޓް 2:
  • ދުވަސް: 23 ޑިސެމްބަރު 2022
  • ގަޑި: 1:30 މެންދުރު
 • ފްލައިޓް 3:
  • ދުވަސް: 24 ޑިސެމްބަރު 2022
  • ގަޑި: 1:30 މެންދުރު
6 ) މާލެއިން ފުރުން
 • ފްލައިޓް 1:
  • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 23 ޑިސެމްބަރ 2022
  • ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ) – މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
  • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 
  • ފްލައިޓް ނަންބަރު: 
  • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި:

  ފްލައިޓް 2:

  • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 24 ޑިސެމްބަރ 2022
  • ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ) – މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
  • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 
  • ފްލައިޓް ނަންބަރު: 
  • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި:

  ފްލައިޓް 3:

  • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 25 ޑިސެމްބަރ 2022
  • ފުރާ ގަޑި: 9:35 ރޭގަނޑު
  • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 6:30 ރޭގަނޑު
  • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
  • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 9:55 ހެނދުނު (26 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ)
7 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާ އަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ގްރޫޕްއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ސައުދީގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ބަސްތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާ ގޮތުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރެވޭނެ. ބަހެއްގައި ތިބޭނީ 45 – 48 މީހުން.

 

 • މައްކާއިން މަދީނާ ދަތުރު:
 • ހޮޓަލުން ފުރާ ގަޑި: 10:00 ހެނދުނު
 • ފުރާނީ 2 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން.
  • ދަތުރު 1:
   • ދުވަސް: 28 ޑިސެމްބަރު 2022
  • ދަތުރު 2:
   • ދުވަސް: 30 ޑިސެމްބަރު 2022
8 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރާއި ރައުޟާ
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ އިންޝާﷲ
 • މަދީނާގެ އާސާރީ މުހިންމު ތަންތަން ބަލާލުމާއި މައުޟޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެ.
 • ރައުޟާ ޒިޔާރަތް:
  • ދަތުރު 1:
   • ދުވަސް: 28 ޑިސެމްބަރު 2022
   • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
  • ދަތުރު 2:
   • ދުވަސް: 30 ޑިސެމްބަރު 2022
   • ގަޑި: ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް:
  • ގްރޫޕް 1:
   • ދުވަސް: 29 ޑިސެމްބަރު 2022
   • ގަޑި: 8:30 ހެނދުނު
  • ގްރޫޕް 2:
   • ދުވަސް: 31 ޑިސެމްބަރު 2022
   • ގަޑި: 8:30 ހެނދުނު
  • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.
9 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން 2 ޢުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މައްކާއަށް ގޮސް ހޮޓަލަށް ދިއުމަށްފަހު ހަރަމްއަށް ޢުމްރާކުރަން ދާނެ ގަޑި އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • މަދީނާ އިން މައްކާއަށް:
   • ދަތުރު 1:
    • ދުވަސް: 30 ޑިސެމްބަރު 2022
    • ގަޑި: 3:30 މެންދުރު
   • ދަތުރު 2:
    • ދުވަސް: 01 ޖެނުއަަރީ 2023
    • ގަޑި: 3:30 މެންދުރު
10 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • ގަޑި: އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
11 ) ޠާއިފު ދަތުރު 1
 • ޠާއިފު ދަތުރު 1 ގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން ޠާއިފަށް ދެވޭނީ 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓުން. ޠާއިފުން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ މީޤާތުގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އިހްރާމް އަޅައިގެން 3 އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މި ޢުމްރާއަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
 • އަގު: 750 ރުފިޔާ (ފުރަތަމަ ދަތުރުގެ ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން.)
12 ) ޖިއްދާ ދަތުރު
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ދެވޭނީ ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރުން
 • މިއީ ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް. ޖިއްދާގެ ތަފާތު ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށް ދިއުން އޮންނާނެ.
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގައި މިއުޒިއަމް އަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ.
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
13 ) ޠާއިފު ދަތުރު 2
 • ޠާއިފު ދަތުރު 2 ގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޠާއިފަށް ދެވޭނީ 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓުން. ޠާއިފުން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ މީޤާތުގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އިހްރާމް އަޅައިގެން 3 އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މި ޢުމްރާއަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
 • މިއީ 4 ވަނަ ޢުމްރާއެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
14 ) ޖިއްދާއިން މާލެ

-ފްލައިޓް 1:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 07 ޖެނުއަރީ 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި:
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: 
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި:

ފްލައިޓް 2:

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 08 ޖެނުއަރީ 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: މިތަނުގައި އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި:
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: 
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި:

 

ފްލައިޓް 3:

  • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 07 ޖެނުއަރީ 2023
  • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 3:30 ހަވީރު (ސައުދީ ގަޑިން)
  • ޖިއްދާއިން ރާއްޖެ ފުރާ ގަޑި: 9:00 ރޭގަނޑު (ސައުދީ ގަޑިން)
  • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1048
  • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 8:25 ހެނދުނު (08 ޖެނުއަރީ 2023) – ރާއްޖެގަޑިން

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

މަދީނާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

މައްކާ ހޮޓާ

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ