fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރުވަނީ ނިމިފައި

ފުރުމާއި އައުން:

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 26 ޑިސެމްބަރު 2021
 • ފުރާ ގަޑި: 11:45 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: މާލެ > ރިޔާދު > ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާއިން މާލެ ފުރުން: 8 ޖެނުއަރީ 2022
 • ޖިއްދާއިން ފުރުން: 22:00 ދަންވަރު
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ ޖެހުމާއި ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ޢުމްރާ ވިސާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވެކްސިންގތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
2 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ތަން: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްލާމިކް ބްރާންޗް (މަސްވެރިންގެ ޕާރކް ކައިރި)
 • ގަޑި: 13 ޑިސެމްބަރ 2021ގެ ހެނދުނު 8:30 އިން 14:00 އަށް
 • ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކަށް ވިއްކާނީ ގިނަވެގެން 500 ޑޮލަރެވެ. އެއް ނަންބަރަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 5 ޢުމްރާވެރިންގެ ޑޮލަރެވެ. ވަޑައިގަންނަވާއިރު 5 ބޭފުޅުންގެ އައިޑީކާޑު ގެންދަވަންވާނެއެވެ. އަދި އައިޑީކާރޑް ހިފައިގެންދާ ފަރާތަކީ ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
3 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ދުވަސް: 23 ޑިސެމްބަރު 2021
 • ގަޑި: 8:45 ރޭގަނޑު
 • ތަން: ކޮށީގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ
4 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ހަވާލު ކުރަންވީ ތާރީޚް: 25 ޑިސެމްބަރު 2021
 • ފޮށި ހަވާލުކުރަންވީ ގަޑި: މެންދުރު 13:15
5 ) ޕީސީއާރު ހެދުން
 • މާލެއިން ފުރާއިރު 72 ގަޑިއިރު ހަމަނުވާ ޕީސީއާރު ނެގެޓިވް ޓެސްޓް ނަތީޖާއެއް ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއެއްގެ އޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ޢުމްރާވެރިއަކުވެސް ޕީސީއާރު ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.
 • ޓެސްޓް ހަދަން ދާންޖެހޭ ތަން: މެޑްލެބް ޑައިގްނޯސްޓިކް ލެބޯޓްރީ، ޝީ ބިލްޑިންގ، ބުރުޒުމަގު
 • ޓެސްޓް ހަދަންޖެހޭ ތާރީޚް: 25 ޑިސެމްބަރު 2021
 • ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • އަގު: 430 ރުފިޔާ
6 ) މާލެއިން ފުރުން
 • ފުރާ ދުވަސް: 26 ޑިސެމްބަރު 2021
 • އެއަރޕޯޓަށް އައުން: 8:30 ރޭގަނޑު
 • މާލެއިން ފުރާ ގަޑި: 11:45 ރޭގަނޑު
 • ރޫޓް: މާލެ > ރިޔާދު > ޖިއްދާ
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV789 – މާލެ > ރިޔާދު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV71021 – ރިޔާދު > ޖިއްދާ
7 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: 30 ޑިސެމްބަރު 2021
 • ގަޑި: 7:30 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
8 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • މައްކާއިން މަދީނާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 01 ޖެނުއަރީ 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 8:30 ހެނދުނު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
9 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: 01 ޖެނުއަރީ 2022، ގަޑި: ރޭގަނޑު ކެއުމަށް ފަހު
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު: 02 ޖެނުއަރީ 2022
 • ގަޑި: މެންދުރު ފަހު 1:30
 • އަސުރު ނަމާދަށް ޤުބާ މިސްކިތަށް
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން، ދެ ޤިބްލަ މިސްކިތް، ކަދުރު ދަނޑަށް، އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.
10 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 03 ޖެނުއަރީ 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 3:00 މެންދުރު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8  ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ކެއުމާއި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
11 ) ޠާއިފު ދަތުރު
 • މައްކާއިން ޠާއިފުއަށް ފުރާ ދުވަސް: 05 ޖެނުއަރީ 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 9:30 ހެނދުރު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
12 ) ޖިއްދާ ދަތުރު
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 06 ޖެނުއަރީ 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 10:00 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ބައެއް ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށާއި އަސާރީ މުހިންމު ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
13 ) ޖިއްދާއިން މާލެ
 • ފުރާ ދުވަސް: 08 ޖެނުއަރީ 2022
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 10:00 ރޭގަނޑު
 • ރޫޓް: ޖިއްދާ > ރިޔާދު > މާލެ
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1050 – ޖިއްދާ > ރިޔާދު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV788 – ރިޔާދު > މާލެ

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ