fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރު ނިމިފައި

ފުރުމާއި އައުން:

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 04 އޮގަސްޓް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 11:45 ރޭގަނޑު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 8:45 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް: SV 789 – މާލެ/ރިޔާދު/ޖިއްދާ (ޓްރޭންސިޓް ފްލައިޓެއް)
 • މިފްލައިޓް ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް ފުރާނީ: 6:00 ހެނދުނު
 • ފްލައިޓް: SV 1019- ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 7:45 ހެނދުނު

 

 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން:  20 އޮގަސްޓް 2022 (19 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ)
 • ޖިއްދާއިން މާލެ ފުރުން: 02:35 ދަންވަރު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 786 – ޖިއްދާ/މާލެ (ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް)
 • މާލެ ޖައްސާ ތާރީހާއި ގަޑި: 10:15 ހެނދުނު
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
 • ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ.
 • ކޮވިޑް ވެކްސިންގ ކާޑް 25 މާރޗް 2022 ގެ ކުރިން ފޮނުއްވަންވާނެ.
2 ) ޢުމްރާ ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ޢުމްރާ ވިސާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާ އެވެ.
3 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޢުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 20 ޖުލައި 2022 އިން ފެށިގެން، ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗުންނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗުންނެވެ.

 • ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަތުމަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި ކިޔުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޯކަންއާއެކު ކަސްޓަމަރު ބްރާންޗަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ދެމެދު، ހެދުނު 9.30 އިން 11.30 އަށެވެ.

 • ބްރާންޗްތަކުން ދުވާލަކަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 75 ޓޯކަން ނަންބަރެވެ.

 • ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް:

 • ކޮންމެ އޮންލައިން ޓޯކަންއަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެއް ކަސްޓަމަރެއްގެ ޑޮލަރު (ކަސްޓަމަރަކަށް 500 ޑޮލަރު)

 • އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިތުރު ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެ

 • ކަސްޓަމަރަކަށް ދޫކުރާނީ ގިނަވެގެން 5 ޓޯކަން.

 • ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ގެންދަވާ.
4 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ދުވަސް: 27 ޖުލައި 2022
 • ގަޑި: 9:00 ރޭގަނޑު
 • ތަން: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގ، 8 ވަނަ ފްލޯރ، ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގު
5 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ހަވާލު ކުރަންވީ ތާރީޚް: 03 އޮގަސްޓް 2022
 • ފޮށި ހަވާލުކުރަންވީ ގަޑި: މެންދުރު 13:00
6 ) މާލެއިން ފުރުން
 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 04 އޮގަސްޓް 2022
 • ފުރާ ގަޑި: 11:45 ރޭގަނޑު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 8:45 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް: SV 789 – މާލެ/ރިޔާދު
 • މިފްލައިޓް ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް ފުރާނީ: 6:00 ހެނދުނު
 • ފްލައިޓް: SV 1019- ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 7:45 ހެނދުނު
7 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • ތާރީހް:  08 އޮގަސްޓް 2022
 • ގަޑި: 9:00 ހެނދުނު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
8 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން: 08 އޮގަސްޓް 2022
 • ގަޑި: ރޭގަނޑު (ގަޑި ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު: 09 އޮގަސްޓް 2022
 • ގަޑި: މެންދުރު ފަހު 3:00
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ.

 

9 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް ފުރާ ދުވަސް: 10 އޮގަސްޓް 2022 (ބުދަ ދުވަސް)
 • ފުރާ ގަޑި: 3:00 މެންދުރުފަހު
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން 2 ޢުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މައްކާއަށް ގޮސް ހޮޓަލަށް ދިއުމަށްފަހު ހަރަމްއަށް ޢުމްރާކުރަން ދާނެ ގަޑި އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
10 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: 13 އޮގަސްޓް 2022
 • ގަޑި: އިއުލާން ކުރެވޭނެ
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
11 ) ޠާއިފު ދަތުރު
 • މައްކާއިން ޠާއިފުއަށް ފުރާ ދުވަސް: (ފަހުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފުރާ ގަޑި: 9:30 ހެނދުނު
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: އާސާރީތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ.
 • މައްކާއިން ޠާއިފަށް ދެވޭނީ 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓުން. ޠާއިފުން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ މީޤާތުގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އިހްރާމް އަޅައިގެން 3 އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މި ޢުމްރާއަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް. (މިދަތުރުގެ އަގު އިއުލާން ކުރެވޭނެ،)
12 ) ޖިއްދާއިން މާލެ
 • ސައުދީއިން މާލެ ފުރުން: 20 އޮގަސްޓް 2022 (19 އޮގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ)
 • ޖިއްދާއިން މާލެ ފުރުން: 02:35 ދަންވަރު
 • ފްލައިޓް ތަފްސީލް: SV 786 – ޖިއްދާ/މާލެ (ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓެއް)
 • މާލެ ޖައްސާ ތާރީހާއި ގަޑި: 20 އޮގަސްޓް 2022 ގެ ހެނދުނު 10:15

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ