fbpx

ޢުމްރާގެ ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

ދަތުރު ކުރިއަށް

ފުރުމާއި އައުން:

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފުރާ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)

——————————————————-

-ސައުދީއިން ރާއްޖެއަށް-

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރުން: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ލައިޓް ރޫޓް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
1 ) ކޮވިޑް ވެކްސިންގ
 • ސިނޮފާރމް ވެކްސިންގ ފިޔަވާ އެހެން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. ސިނަފޯމް ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަށް 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އެކު ބޫސްޓާރ ޖަހަންވާނެ.
2 ) ޢުމްރާ ވެކްސިންގ ޖެހުން
 • ޢުމްރާއަށް ދަތުރު ކުރާއިރު ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އެ ވެކްސިން ތަކަކީ ޕޯލިއޯ، މެނިންގޖައިޓިސް އަދި އިންފުލުއެންޒާއެވެ.
 • މާލެއިން ވެކްސިންގ ޖެހޭނީ ދަމަނަވެށި (މަޖީދީމަގު، ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރާއި އިންވެގެން)
 • ހުޅުމާލެއިން ނަމަ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ޖެހޭނެ.
 • ރަށް ރަށުންނަމަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަކުން ވެކްސިންގ ޖެހޭނެ. (ބައެއް ހެލްތް ސެންޓަރުތަކުން ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން ގެނެސްދޭ)
 • ވެކްސިންގް ޖަހަން ވަޑައިގަންނަވާއިރު ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީ ގެންދަވަންވާނެ.
 • ފުރުމުގެ 1 މަސް ދުވަސް ކުރިން ވެކްސިންގ ޖައްސަވާ.
 • ވެކްސިންގ ޖެހުމަށް ޚަރަދުވާނީ 450 – 500 ރުފިޔާ.
 • ދަމަވެއްޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާއިން.
3 ) ޑޮލަރު ގަތުން
 • ޢުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހް އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • ޢުމްރާވެރިންނަށް ޑޮލަރު ގަންނަން ލިބޭނީ ބީއެމްއެލް މެއިން ބްރާންޗުންނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗުންނެވެ.
 • ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަތުމަށް، ރަސްމީ ގަޑީގައި "ކިޔުބީ އެޕް" މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެއެވެ. އަދި ޓޯކަންއާއެކު ކަސްޓަމަރު ބްރާންޗަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ ބެންކް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ދުވަސް ތަކުގެ 8:30 އިން 12:00 އަށް.
 • ބްރާންޗަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުކަންދެއްވަންވީ ކަންތައްތައް:
 • ކޮންމެ އޮންލައިން ޓޯކަންއަކަށް ދޫކުރެވޭނީ އެއް ކަސްޓަމަރެއްގެ ޑޮލަރު (ކަސްޓަމަރަކަށް 500 ޑޮލަރު)
 • އިތުރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޮލަރު ބައްލަވައިގަންނަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިތުރު ޓޯކަންއެއް ނަންގަވަންވާނެ
 • ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައިޑީކާޑު ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް
 • މިއީ އާންމުކޮށް ޢުމްރާވެރިންނަށް ބެންކް މެދިވެރިކޮށް ޑޮލަރު ވިއްކާ އުސޫލެވެ. މިއުސޫލަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެނަމަ ޢުމްރާވެރިންނަށް ޤިބްލައިން އަންގާނެއެވެ.
4 ) ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ދުވަސް: އިއުލާން ކުރެވޭނެ.

  • ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
  • ތަން: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
5 ) ފޮށި ހަވާލުކުރުން
 • ފޮށި ހަވާލު ކުރަންވީ ތަން: ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުން
 • ސަމާލުކަމަށް: ޕަވަރ ބޭންކް ނުވަތަ ބެޓަރި ފަދަތަކެތި ދޫކޮށްލާ ފޮށްޓަށް ނުލެވޭނެ ދިޔާތަކެތި، ތޫނު އެއްޗިހި ފަދަ ތަކެތި އަތްދަބަހަށް ނުލެވޭނެ ދޫކޮށްލާފޮށީގެ ތަޅުދަނޑިއެއް ފޮށްޓާއި އެކު ހަވާލުކުރަންވާނެ ބޭސް، ފައިސާ، ރަންރިހި ފަދަ މުހިއްމު އަދި އަގުބޮޑުތަކެތި ލާނީ އަތްދަބަހަށް.
 • ދުވަސް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
6 ) މާލެއިން ފުރުން
 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފުރާ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
7 ) މައްކާ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ތާރީހް: އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ހާއްސަ ތަންތަން: މިނާ، ޢަރަފަތް، ސައުރު ފަރުބަދަ، މުޒްދަލިފާ ފަދަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވޭނެ.
8 ) މައްކާއިން މަދީނާއަށް
 • މައްކާއިން މަދީނާ ދަތުރު:
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • ސައުދީގެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ބަސްތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސާ ގޮތުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރެވޭނެ.
 • ދުވަސް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ހޮޓަލުން ފުރާ ގަޑި: (ފަހުން އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
9 ) މަދީނާ ޒިޔާރަތް ދަތުރާއި ރައުޟާ
 • އިންޝާﷲ، ރައުޟާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ
 • މަދީނާގެ އާސާރީ މުހިންމު ތަންތަން ބަލާލުމާއި މައުޟޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެ.
 • ރައުޟާ ޒިޔާރަތް:
  • ދުވަސް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
  • ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • މަދީނާ ޒިޔާރަތް:
  • ދުވަސް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
  • ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޒިޔާރަތްކުރާނެ ތަންތަން: ޤުބާ މިސްކިތް، އުހުދުގެ މައިދާން އަދި މީގެ އިތުރުން ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ. ހޮޓަލުން ދާނީ ވުޟޫ ކޮށްގެން.
10 ) މަދީނާ އިން މައްކާއަށް
 • މިދަތުރަކީ 6 – 8 ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް. ދަތުރު މަތީގައި ފާހަނަ ކުރުމަށާއި ނަމާދު ކުރުމަށް މަޑުކުރާނެ.
 • މަދީނާއިން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ ހޮޓަލުން އިހްރާމް އަޅައިގެން 2 ވަނަ ޢުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މައްކާއަށް ގޮސް ހޮޓަލަށް ދިއުމަށްފަހު ހަރަމްއަށް ޢުމްރާކުރަން ދާނެ ގަޑި އިއުލާން ކުރެވޭނެ.
 • މަދީނާ އިން މައްކާއަށް:
  • ދުވަސް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
  • ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
11 ) ޠާއިފު ދަތުރު 1
 • މި ދަތުރަކީ އޮޕްޝަނަލް ދަތުރެކެވެ. މިއީ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން ކުރާ ދަތުރެކެވެ.
 • ޠާއިފު ދަތުރު 1 ގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޠާއިފަށް ދެވޭނީ 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނިޓުން. ޠާއިފުން މައްކާއަށް އެނބުރި ދާނީ މީޤާތުގައި މަޑުކުރުމަށްފަހު އިހްރާމް އަޅައިގެން 3 ވަނަ އުމްރާ ވުމަށް ތައްޔާރުވެގެން. ޢުމްރާގެ ނިޔަތް ކިޔުމަށް މީޤާތަށް މަޑުކުރާނެ. މި ޢުމްރާއަކީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
 • ތާރީހް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
 • މިއީ 3 ވަނަ ޢުމްރާއެއް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް.
12 ) ޖިއްދާ ދަތުރު
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގެ ތަފްސީލީ ސަފްހާ ބައްލަވާ!
 • މައްކާއިން ޖިއްދާއަށް ދެވޭނީ ގާތްގަޑަކަށް 1 ގަޑިއިރުން
 • މިއީ ވިޔަފާރި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮތް ފުރުސަތެއް. ޖިއްދާގެ ތަފާތު ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށް ދިއުން އޮންނާނެ.
 • ޖިއްދާ ދަތުރުގައި މިއުޒިއަމް އަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ.
 • ތާރީހް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • އަގު: 150 ރިޔާލު (ފައިސާ ނަގާނީ ހޮޓަލުން.)
13 ) ޖިއްދާއިން މާލެ
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރުން: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ރޫޓް: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: (އިއުލާން ކުރެވޭނެ)

ސަމާލުކަމަށް:

މުހިންމު ލިންކްތައް:

މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ހަރަމް އިން ހޮޓަލާއި ދެމެދު ދުރުމިން

މައްކާ ހޮޓާ

މަދީނާ ހޮޓާ

ނޯޓް:

 • މަތީގައިވާ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް.
 • ތާއިފު އަދި ޖިއްދާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަށް އިދާރީ ނަންބަރަށް އަންގަވައިދެއްވަން ވާނެ.
ޢުމްރާ ކިޓް - ކޮންމެ ޢުމްރާއެއްގައިވެސް ލިބިވައިގަންނަވާނެ!

އިތުރު ދަތުރުތައް

މައްކާ ހޮޓާ

އިތުރު މައުޟޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅުއްވާ!

Call Now Buttonގުޅުއްވާ