fbpx

ޤިބްލަ ޙައްޖު ޢުމްރާގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް 9666104 އަށް ވައިބާރ ކުރައްވާ!

1. ޢުމްރާގެ މަޢުލޫމާތު:

2. ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

4. މަޙުރަމްގެ މައޫޅޫމާތު
މަޙްރަމަކު ބޭނުންވާނީ 45 އަހަރުން ދަށުގެ -އަންހެނުންނަށެވެ. މަޙްރަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކައިވެނި ޞައްޙަނުވާ ފިރިހެނުންނެވެ.

5. ފޯމާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:
އައިޑީ ކާރޑް ކޮޕީ
ޕާސްޕޯޓް ސައިޒްގެ 3 ފޮޓޯ
މަޙްރަމެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން. ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމަފިރިންނަމަ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް، އަދި ދެބޭން ނުވަތަ ބައްޕައާއި ދަރިފުޅު ނަމަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ފަދަ ލިޔުމެކެވެ.
އައިޑީކާރޑް އެޓޭޗް ކުރައްވާ:
6. އިތުރު ތަފްސީލް:

Call Now Buttonގުޅުއްވާ