fbpx

ހަނީމޫން ޓުއާރ

ހަނީމޫން ޓުއާއަކީ، ހަނީމޫންގެ ދުވަސްތަކުގައި މައްކާ މަދީނާއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ އެކި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއިި، ޢުމްރާގެ އަޅުކަން ވެސް އަދާކޮށް، މައްކާ މަދީގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން ވެސް ފަހި ވާގޮތައް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޓުއާއެކެވެ. ދަތުރުގެ އެންމެހާ ކަންކަމެއް ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ ފެންވަރުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މެނޭޖްކުރާނެއެވެ.

Call Now Buttonގުޅުއްވާ