fbpx

ކޯޕަރޭޓް ޕެކޭޖް

ކޯޕަރޭޓް ޕެކޭޖަކީ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕެކޭޖެކެވެ. މި ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ޚާއްޞަ ރޭޓްތަކެއްގައި އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެެއެވެ.

Call Now Buttonގުޅުއްވާ