fbpx

ރަމަޟާން ޢުމްރާ

MVR 37000

21 ދުވަސްVisa Fees Included*

ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

 • ރަމަޟާން މަހު ހިމެނޭ ޕެކޭޖްތައް: ފަހު 10 ގެ ޢުމްރާ / ފަހު 15 + 6 ރޯދަ ޢުމްރާ
 • ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 200 މީހުން
 • ދަތުރުގެ މުއްދަތު: 21 ދުވަސް
 • ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި: 28 ފެބްރުއަރީ 2022
 • މާލެއިން ފުރުން: ރަމަޟާން މަހު 10 ވަނަ ދުވަހު
 • މާލެއިން އައުން: 6 ރޯދަ ނިންމާފައި
 • އެއާރލައިން: ސައުދީ އެއަރ ލައިން

ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް

 • ހަރަމް ފުޅާ ކައިރިން ހޮޓާ
 • އިހްރާމް
 • ވިސާ ފީ
 • މައްކާއި މަދީނާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާގުޅޭ ކެއުން
 • ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ދަރުސް ދިނުން
 • ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
 • ދެކޮޅު ޓިކެޓް
 • ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
 • ސިއްހީ އެހީތެރިކަން

އިތުރު ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިތުރު ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު

ހޮޓަލުން ހަރަމްއަށް

ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ނޯޓް:

 • ޤިބްލަ ޙައްޖު ޢުމްރާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަދި އޮންލައިންކޮށްވެސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތަކާއި ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
 • ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު ދަތުރުތައް

Call Now Buttonގުޅުއްވާ