fbpx

ރަމަޟާން 1444

38500

21 ދުވަސްVisa Fees Included*

ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

 • ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 330 މީހުން
 • ދަތުރުގެ މުއްދަތު: 21 ދުވަސް
 • ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި: ޖާގަ ހަމަވަންދެން
 • މާލެއިން ފުރުން: 1 އޭޕްރީލް 2023 (ރަމަޟާން މަހު 10 ވަނަ ދުވަސް)
 • މާލެއިން އައުން: 23 އޭޕްރީލް 2023
 • އެއާރލައިން: ސައުދީ އެއަރ ލައިން

ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް

 • ހަރަމް ފުޅާ ކައިރިން ހޮޓާ
 • އިހްރާމް
 • ވިސާ ފީ
 • މައްކާއި މަދީނާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާގުޅޭ ކެއުން
 • ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ދަރުސް ދިނުން
 • ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
 • ދެކޮޅު ޓިކެޓް
 • ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

އިތުރު ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިތުރު ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު

ހޮޓަލުން ހަރަމްއަށް

ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ނޯޓް:

 • ޤިބްލަ ޙައްޖު ޢުމްރާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަދި އޮންލައިންކޮށްވެސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތަކާއި ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
 • ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު ދަތުރުތައް

Call Now Buttonގުޅުއްވާ