fbpx

ޑިސެމްބަރ 2022

28500

13 ދުވަސްVisa Fees Included*

ދަތުރާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު

 • ޖާގައިގެ ޢަދަދު: 500 މީހުން
 • ދަތުރުގެ މުއްދަތު: 13 ދުވަސް
 • ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑި: 31 އޮކްޓޯބަރ 2022
 • މާލެއިން ފުރުން: 23، 24 އަދި 25 ޑިސެމްބަރު 2022
 • މާލެއިން އައުން: 08 އަދި 09 ޖެނުއަރީ 2023
 • އެއާރލައިން: ޗާޓާރ 2 ފްލައިޓާއި ސައުދީ އެއަރ ލައިން

ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްތައް

 • ހަރަމް ފުޅާ ކައިރިން ހޮޓާ
 • އިހްރާމް
 • ވިސާ ފީ
 • މައްކާއި މަދީނާގެ ޒިޔާރަތް ދަތުރު
 • ދިވެހިންގެ ރަހަތަކާގުޅޭ ކެއުން
 • ދީނީ މަޢުލޫމާތާއި ދަރުސް ދިނުން
 • ދެ ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
 • ދެކޮޅު ޓިކެޓް
 • ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

އިތުރު ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އިތުރު ޢުމްރާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ތާއިފް އަދި ޖިއްދާ ދަތުރު

ހޮޓަލުން ހަރަމްއަށް

ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ އޮފިޝަލުން

ނޯޓް:

 • ޤިބްލަ ޙައްޖު ޢުމްރާގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަދި އޮންލައިންކޮށްވެސް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންތަކާއި ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.
 • ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ލުއިފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމްވެސްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރު ދަތުރުތައް

Call Now Buttonގުޅުއްވާ