fbpx

ހޮޓާ ހުންނާނީ ހަރަމާއި ކިހާ ހިސާބެއްގައި؟

މިކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެގޮތުން ވީހާވެސް ހަރަމާއި ކައިރިން ހޯޓާ ނެގުމަކީ މިކުންފުނިން އެންމެ އިސްކަން ދޭނެ ކަން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަން. ކުރިއަށް އޮތް އުމްރާ ދަތުރުގައިވެސް ހަރަމާއި 8 މިނިޓާއި 10 މިނިޓްގެ ކައިރި ހޮޓަލެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި.

Call Now Buttonގުޅުއްވާ