fbpx

ރޫމް ވަކިން ނަގަންޏާ ހަދަން ޖެހޭނީ ކިހިނެއް؟

ޢުމްރާގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ޝެއަރޑް ރޫމް. ކޮންމެ ރޫމެއްގައި ތިބޭނީ 4 ނުވަތަ 6 މީހުން. ރޫމްތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި އާއިލާތަކަށާއި އެއްކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ގްރޫޕްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ. ވަކިން ރޫމް ނަގަން ބޭނުން ނަމަ އެފުރުސަތުވެސް އޮންނާނެ.

Call Now Buttonގުޅުއްވާ