fbpx
މީހުން ގިނައިންދާ ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި ޢުމްރާ ދަތުރުތަކުގައި ޑޮކްޓަރަކު ބައިވެރިވާނެ. ހޮޓަލުގައި ބަލިމީހުން ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބޭސް ނެގުމުގައި މިކުންފުނިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ.
މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކެއުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނީ ރާއްޖެއިންދާ ކައްކާއިންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައި. ފެންވަރު ރަނގަޅު ދިވެހި ކެއުން ތިބޭ ހޮޓަލުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެ.
ޖުމްލަ 2 ޢުމްރާ ވެވޭނެ. އެއީ ރާއްޖެއިން އިން މައްކާއަށް ދާއިރުވާ ޢުމްރާ އާއި މަދީނާއިން މައްކާއަށް ދާ ޢުމްރާ. މީގެ އިތުރުން އިތުރު ޢުމްރާ ވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ތާއިފު ދަތުރު ކުރާނަމަ ޢުމްރާއެއް ވުމުގައި ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ.
މިކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން. އެގޮތުން ވީހާވެސް ހަރަމާއި ކައިރިން ހޯޓާ ނެގުމަކީ މިކުންފުނިން އެންމެ އިސްކަން ދޭނެ ކަން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަން. ކުރިއަށް އޮތް އުމްރާ ދަތުރުގައިވެސް ހަރަމާއި 8 މިނިޓާއި 10
ޢުމްރާގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ޝެއަރޑް ރޫމް. ކޮންމެ ރޫމެއްގައި ތިބޭނީ 4 ނުވަތަ 6 މީހުން. ރޫމްތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި އާއިލާތަކަށާއި އެއްކޮށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ގްރޫޕްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ. ވަކިން ރޫމް ނަގަން ބޭނުން ނަމަ އެފުރުސަތުވެސް އޮންނާނެ.
Call Now Buttonގުޅުއްވާ