fbpx
ޤިބްލަ ޗެކް: ޢުމްރާވެރިންގެ ތަފްސީލް ބައްލަވާ!
ތިބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތު ގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހިއްސާ ކުރައްވާ. ފްލައިޓް / ކޮޓަރި އަދި ގްރޫޕް ކުރުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާ ކުރެއްވުން އެދެން.

ނޯޓް

މަޢުލޫމާތުތަކުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ ވަޓްސްއަޕްއިން މެސެޖްކުރެއްވުން އެދެން.

ޖުލައި 2023 ޢުމްރާ ދަތުރު ޝެޑިއުލް

ނޯޓް:: ޖުލައި ޢުމްރާ 2023 ގައި ޤިބްލައިން މިފަހަރު ދާނީ 2 ގްރޫޕަކަށް. ރާއްޖެއިން އެކުގައި ފުރިކަމުގައިވިޔަސް ރާއްޖެ އަނބުރާ އަންނާނީ 04 އޮގަސްޓް އަދި 07 އޮގަސްޓްގައި. 

– ފްލައިޓް 1: (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 245 މީހުން)

 • މާލެއިން ފުރާ ތާރީޚް: 21 ޖުލައި 2023 (ހުކުރު ދުވަސް)
 • ފުރާ ގަޑި: 15:25 ހަވީރު
 • އެއާރޕޯޓްއަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި: 12:30 މެންދުރު
 • މާލެ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV839
 • ރޫޓް: މާލެ/ރިޔާދު

ރާއްޖެއިން އެންމެންވެސް ފުރާނީ 1 ފްލައިޓަކުން. ރިޔާދުން ޖިއްދާއަށް 3 ފްލައިޓަކަށް ބެހިގެންދާނެ. އޭގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީ. އަދި F2 އެނބުރި އަންނާނީ 04 އޮގަސްޓްގައި.

——

 

– F1R1 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 75 މީހުން)

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު: SV1049 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 21:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 22:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  Q4HE7V

 

– F1R2 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 125 މީހުން)

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު:   SV1051 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 22:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  V8JC04 / V8HAWA

 

– F2 (މިފްލައިޓްގައި ތިބޭނީ ޖުމްލަ 45 މީހުން)

 • ރޫޓް: ރިޔާދު/ޖިއްދާ
 • ޖިއްދާ ފްލައިޓް ނަންބަރު:  SV1053 (ރިޔާދު އިން ފުރާނީ ރޭގަނޑު 11:00 ގައި)
 • ޖިއްޖާއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 12:50 ރޭގަނޑު
 • ޕީއެންއާރ:  QTH8EC

– ފްލައިޓް 1: (މިފްލައިޓް ގައި ހިމެނޭނީ 200 މީހުން)

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 06 އޮގަސްޓް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 3:00 ހަވީރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 22:00 ރޭގަނޑު
 • ރިޔާދަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1050
 • ރިޔާދު އިން ފުރާ ގަޑި: ހެނދުނު 06:45 ގައި 07 އޮގަސްޓް 2023
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 13:55 މެންދުރު (SV838) އެއީ 07 އޮގަސްޓް 2023

 

– ފްލައިޓް 2: (މިފްލައިޓް ގައި ހިމެނޭނީ 45 މީހުން)

 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ތާރީޚް: 03 އޮގަސްޓް 2023
 • ހޮޓަލުން އެއާޕޯޓްއަށް ފުރާ ގަޑި: 3:00 މެންދުރު
 • ޖިއްދާއިން ފުރާ ގަޑި: 22:00 ރޭގަނޑު
 • ރިޔާދަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 23:50 ރޭގަނޑު
 • ފްލައިޓް ނަންބަރު: ޖިއްދާ/ރިޔާދު SV1050
 • ރިޔާދު އިން ފުރާ ގަޑި: ހެނދުނު 06:45 ގައި (04 އޮގަސްޓް 2023)
 • މާލެއަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަޑި: 13:55 މެންދުރު (SV838) އެއީ 04 އޮގަސްޓް 2023
Call Now Buttonގުޅުއްވާ