fbpx

ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ

"ޤިބްލަ ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އަކީ ޢުމްރާގެ މާތް އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.
މިކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޒުވާން ޓީމަކާއި އެކު ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގައި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އިތުބާރާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އެޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢުމްރާވެރިންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

ޑިރެކްޓަރުން
Yameen Idress (1)

ޔާމީން އިދުރީސް

މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ

އިތުބާރާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް!

މިކުންފުނީގެ މަޤްސަދަކީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ޒުވާން ޓީމަކާއި އެކު ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގައި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އިތުބާރާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކެއް މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އެޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢުމްރާވެރިންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް ޓީމް
Aslam

އަޙްމަދު އަސްލަމް ޢަބްދުﷲ

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް މެނޭޖަރ

Call Now Buttonގުޅުއްވާ