fbpx

އިޙްރާމް ބަނުމުން ކުރުން ޙަރާމްވަނީ ކޮން ކަމެއް؟

އިޙުރާމް ބަނުމަށްފަހު ދެން ކުރުން ޙަރާމްވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާށެވެ. އެކަންތައްތަކަކީ:

1- ފިރިހެނުން ބޮލުގެ އިސްތަށި ފޮރުވުން

2- އަންހެނުން މޫނާއި ދެ އަތްތިލަ ނިވާކުރުން

3- ގައިގެ އެއްވެސް ތަނަކުން އިސްތަށި ބޭލުން ނުވަތަ އުފުރުން، ގަސްދަކާއިނުލައި ގައިން ނުވަތަ ބޮލުން އިސްތައްޓެއް ވެއްޓުނަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

4- ނިޔަފަތި ކެނޑުން

5- ގައިގައި ހުވަނދު ބޭނުން ކުރުން

6- ޖިންސީ އެދުމަކާއިއެކު އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ބީހުމާއި ދޮން ދިނުން ނުވަތަ ބައްދައިގަނެ އުޅުން

7- ޖިމާޢު ވުން

8- ފިރިހެނުން ފަހާފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ލުން، ފަހާފައިހުންނަ އެއްޗެހީގެ މާނައަކީ، ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަންތަކާއި އެއްގޮތަށް ފަހާފައިހުންނަ ގަމީސް ފަޓްލޫންފަދަ އެއްޗެއްސެވެ. ހަމަ ރޮއްޖެއްހުއްޓަސް އެއީ ފަހާފައިހުންނަ އެއްޗަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަންހެނުންނަށް ފަހާފައިހުންނަ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ލެވިދާނެއެވެ.

9- އެއްގަމު ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރުން، މެރުން

10- ކައިވެނިކުރުން، އަދި ކައިވެނި ކޮށްދިނުން

11- ކައިވެންޏަށް އެދި ހުށައެޅުން (ޚިޠްބާ / ގާލިހު)

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Buttonގުޅުއްވާ